100 dni pełnienia urzędu Burmistrza Rabki-Zdroju

Szanowni Państwo,
w dniu 02.03.2019 minęło 100 dni od momentu objęcia przeze mnie urzędu Burmistrza Rabki-Zdroju. Wobec powyższego poczuwam się zobowiązany do przedstawienia Państwu ogólnego sprawozdania z mojej działalności za ten okres, którą podzieliłem na poszczególne obszary tematyczne:

 • Zmiany organizacyjne i personalne w Urzędzie Miasta i gminnych jednostkach organizacyjnych:
  • Zmiana regulaminu udzielania zamówień publicznych.
  • Wprowadzenie zmian zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach urzędniczych.
  • Wprowadzenie obowiązku publikowania wszystkich przetargów w Biuletynie Informacji Publicznej, nawet tych poniżej 30 tyś euro.
  • Wprowadzenie pieczęci „PILNE” – celem nadawaniu priorytetu sprawom szczególnie ważnym m.in. w sprawach dotyczących ochrony powietrza.
  • Wprowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta – kontrolerem została Pani Agnieszka Wójcik.
  • Zmiana na stanowisku Naczelnika Wydziału EAO (oświaty) – nowym Naczelnikiem została Pani Aneta Kozłowska.
  • Zmiana kancelarii prawnej obsługującej UM – obecnie obsługę prawną świadczy kancelaria Bochacik, Frąckowiak, Mazur Spółka Partnerska
  • Odwołanie Pana Roberta Wójciaka z funkcji zastępcy burmistrza i rozwiązanie jego umowy na część etatu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  • Powołanie na zastępcę burmistrza Pani Małgorzaty Gromali – samorządowca z wieloletnim doświadczeniem
  • Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko geodety w GGG (Wydziale Geodezji).
  • Zmiana Rady Nadzorczej Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju – po otrzymaniu informacji ogólnych na temat stanu finansów rabczańskiego szpitala, zwróciłem się do Pani Prezes o uzupełnienie i wyszczególnienie kwot w wydatkach i dochodach. Po otrzymaniu tych informacji zażądałem przygotowania programu naprawczego, dając na to miesiąc czasu. Na mój wniosek została zwołana Rada Nadzorcza szpitala. Po otrzymaniu programu naprawczego zwróciłem się do przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia dla przeanalizowania otrzymanego materiału. Przedstawiłem swoje stanowisko, zgodnie z którym przygotowany materiał nie jest programem naprawczym, jednak Rada Nadzorcza mimo to podjęła uchwałę o jego przyjęciu jako programu naprawczego. Wobec powyższego podjąłem decyzję o zmianie Rady Nadzorczej. Obecną Radę Nadzorczą rabczańskiego szpitala tworzą Pan Jarosław Wieszołek, Pan Witold Latusek oraz Pan Przemysław Krawczyk – wszystkie te osoby posiadają doświadczenie w zarządzaniu jednostek służby zdrowia.
  • Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie audytu w Urzędzie Miasta, Zakładach Komunalnych Sp. z o.o., Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. i Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: MPZP)
  • Organizacja pierwszego spotkania z mieszkańcami w sprawie MPZP.
  • Wykonanie analizy zasadności do przystąpienia do sporządzenia MPZP.
  • Pozyskanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do przygotowania projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
  • Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych.
  • Przygotowanie projektów Uchwał Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju o przystąpieniu do sporządzenia MPZP wraz z załącznikami graficznymi – odrębnie dla Rabki-Zdroju, Ponic, Chabówki oraz Rdzawki.
 • Ochrona i poprawa jakości powietrza na terenie gminy Rabka-Zdrój:
  • Zawarcie umowy o współpracy z Fundacją ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, dotyczącą wprowadzenie zakazu spalania paliw stałych w strefie A i B uzdrowiska.
  • Prowadzenie kampanii informacyjnej w ogólnopolskich mediach na temat pilotażowego programu ochrony powietrza dla gmin uzdrowiskowych.
  • Wypracowanie ostatecznego porozumienia z Politechniką Krakowską dotyczącego współpracy we wdrożeniu programu pilotażowego ochrony powietrza dla gmin uzdrowiskowych.
  • Zlecenie przygotowania i publikacji na stronie internetowej Gminy Rabka-Zdrój filmów edukacyjnych poświęconych walce ze smogiem.
  • Kontynuacja akcji promocyjnej z partnerem gminy, tj. narodowym operatorem systemu
   dystrybucyjnego gazu PGNiG poświęconej promocji ogrzewania budynków paliwem gazowym.
 • Interwencje w sprawach ważnych z perspektywy gminy Rabka-Zdrój:
  • Interwencja ws. przywrócenia przystanków i oznakowania do zjazdu na Rabkę w ciągu nowobudowanego odcinka drogi ekspresowej S7 – korespondencja, rozmowy i wizyta w GDDKiA w Krakowie.
  • Interwencja w sprawie budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko-Mszana Dolna-Chabówka – rozmowy, wymiana korespondencji, interwencje u posłów i senatorów oraz uzyskanie wsparcia w postaci rozmowy radnego sejmiku wojewódzkiego Pana Bogdana Pęka z ministrem Infrastruktury Panem Andrzejem Adamczykiem w sprawie budowy dwupoziomowego rozwiązania komunikacyjnego w Rabce-Zdroju, które wyeliminowałoby problem tworzenia się korków w momencie przejazdu pociągów.
  • Zakończenie ustaleń z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków odnośnie odbudowy budynku Galerii „Pod Aniołem” i przejście do etapu projektowania.
  • Naliczenie odsetek firmie APIS za nieterminowe wykonanie inwestycji w postaci Strefy Aktywności na osiedlu Orkana.
  • Naliczenie odsetek firmie AURA za nieterminowe wykonanie Sali Doświadczeń Świata w Ponicach.
 • Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach:
  • Udział w 9 spotkaniach osiedlowych z mieszkańcami.
  • Udział w 4 spotkaniach sprawozdawczych OSP za rok 2018.
  • Udział w 2 spotkaniach wspólnot mieszkaniowych.
  • Organizacja spotkania z naczelnikami wydziałów i 2 spotkań z pracownikami Urzędu Miasta.
  • Organizacja spotkania z mieszkańcami dotyczącego współpracy w zakresie organizacji kalendarza imprez kulturalnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój
  • Organizacja spotkania z młodzieżą na temat Reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta Rabka-Zdrój, przygotowanie projektu uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta, którą Rada Miasta przyjęła – termin wyborów został wyznaczony na dzień 23 marca 2019 r.
 • Ponadto zostało złożonych bardzo wiele wniosków o dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, których ze względu na ich mnogość (2 strony w edytorze tekstu) nie będę przytaczać w niniejszym poście. Informację na ten temat podam Państwu w kwietniu, gdy będzie już więcej wiadomo odnośnie szansy uzyskania środków o które wnioskowano.
 • Zarówno ja jak i moja zastępczyni Pani Małgorzata Gromala jesteśmy do Państwa dyspozycji, po uprzednim umówieniu spotkania poprzez sekretariat Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.