Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem działalności Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju w roku 2021.

Był to kolejny rok, w którym pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na naszych działaniach. Wyzwaniem dla wszystkich samorządów, w tym także Rabki-Zdroju są finanse. Wiemy, że nasi mieszkańcy zarabiają mniej, a to wpływa bezpośrednio na naszą sytuację finansową. Wpływy do budżetu się zmniejszyły, jednak zintensyfikowaliśmy działania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych. Mieszkańcy oczekują by realizować dalsze inwestycje i bez środków zewnętrznych byłoby to niemożliwe. Wymagało to z jednej strony ostrożnych i rozważnych działań, ale jednocześnie bardziej aktywnej pracy urzędu. Dzięki temu udało nam się zrealizować szereg inwestycji i wydarzeń nie zwiększając zadłużenia gminy. Pozyskaliśmy z zewnątrz w ubiegłym roku kwotę prawie 19 mln zł. Poniżej prezentujemy inwestycje z ubiegłego roku. Bardzo dziękuję wszystkim za pracę na rzecz naszej Gminy.

Rabka-Zdrój stawia na aktywny wypoczynek i rozwój tras rowerowych w Gminie.

W roku 2020 rozpoczęły się prace nad realizacją 4 dużych projektów związanych z aktywnym wypoczynkiem mieszkańców.

1. W ramach projektu pn. „Łagodzenie zmian klimatu na terenie Gminy Rabka-Zdrój – zielono-niebieska infrastruktura” przewidziano m.in. opracowanie dokumentacji i wykonanie prac budowlanych w zakresie stworzenia 5 odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości 3347 m (odcinek I: Traczykówka – Bulwary, odcinek II: od Pociesznej Wody do mostu, odcinek III: od mostu do Rynku, odcinek IV: ul. Sądecka, Rynek, Kasprowicza, odcinek V: ul. Kasprowicza – ul. Jana Pawła II). 2. Sieć szlaków na Krzywoniu (fot.) 3. VeloRaba – projekt uzgodniony z Urzędem Marszałkowskim. Trasa będzie przebiegała po atrakcyjnych terenach doliny rzeki Raby łączących miejscowości: Bochnia, Gdów, Dobczyce, Myślenice, Mszanę Dolną i Rabkę-Zdrój. 4. Uzgodnienie MOR (Miejsc Odpoczynku Rowerzystów) w ramach środków LGD Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Zaplanowano budowę w Parku Zdrojowym, Ponicach, Rdzawce – zadaszenia, ławeczki, stoliki, stojaki na rowery.

Gmina Rabka-Zdrój deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa, przeznacza znaczne środki finansowe na wsparcie tych działań. Kwota przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego to 65.000,00 zł, w zakresie kultury fizycznej i sportu to 110.000,00 zł oraz w zakresie turystyki – 8.400,00 zł.

Budżet

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosiło 24.272.896,09 zł. Zadłużenie w stosunku do roku poprzedniego zostało zmniejszone o 61.916,50 zł. Pomimo dużej ilości inwestycji nie zwiększamy zadłużenia, które zastałem na początku kadencji.

Wydatki inwestycyjne w 2021 r. były bardzo wysokie i zamknęły się kwotą 20.862.318,33 zł.

Potwierdzeniem właściwej gospodarki finansowej jest niezależny Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Za 2020 rok gmina Rabka-Zdrój znalazła się na 181 miejscu pośród 642 gmin miejsko-wiejskich. W 2019 roku Gmina Rabka-Zdrój była na 207 miejscu, a w 2018 zajmowała pozycję 400. To duży awans potwierdzający, że działalność inwestycyjna się rozwija. Oczekiwania są dużo większe ale dopiero od dwóch lat przygotowujemy dokumentacje pod kolejne inwestycje, porządkujemy sprawy własności gruntów.

Również kolejny ranking, XVII Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” pokazuje zmiany w Rabce-Zdroju. Pozycja 46 na 878 sklasyfikowanych samorządów w Polsce, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój również potwierdza, że przyjęte kierunki działania są właściwe. W porównaniu do roku poprzedniego to awans o 15 miejsc.

W 2021 r. budżet Rabki-Zdroju w pozycji dochody zamknął się kwotą 111.673.145,39 zł, co stanowi 119,36% do założonego planu (w tym dochody bieżące 85.857.356,67 zł i dochody majątkowe 25.815.788,72 zł).

Wydatki w 2021 r. wyniosły 94.530.470,16 zł (w tym wydatki bieżące 73.668.151,83 zł, wydatki majątkowe 20.862.318,33 zł, co stanowi 22% ogólnej kwoty wydatków. Plan na początku roku zakładał wydatki w wysokości 83.410.736,59 zł (w tym: wydatki bieżące 70.046.704,74 zł).

Nadwyżka budżetowa na 31.12.2021 r. wyniosła 17.142.675,23 zł.

Gmina Rabka-Zdrój w 2021 r. otrzymała subwencję oświatową w wysokości 15.661.927,62 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 628.117,00 zł. Natomiast wydatki wyniosły 25.207.871,64 zł. To oznacza, że do oświaty dołożono około 8,9 mln zł z własnych środków. To pieniądze, których brakuje na inne potrzebne zadania. Ponadto na terenie naszej Gminy funkcjonuje 6 przedszkoli niepublicznych oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne, którym gmina przekazała dotację w wysokości 2.134.064,16 zł, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu, której została przekazana dotacja w wysokości 1.258.667,05 zł oraz 3 żłobki, które otrzymały dotację w wysokości 134.400,00 zł (175,00 zł miesięcznie na każde dziecko).

Urząd Miejski

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Urząd Miejski w Rabce-Zdroju w swojej strukturze organizacyjnej posiadał 69,95 etatów. Należy zaznaczyć, że 7 osób (6,75 etatów) przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich L4, urlopach wychowawczych i bezpłatnych, a ich zadania są realizowane przez pozostałych pracowników bez zatrudniania osób na zastępstwo.

Ilość korespondencji wpływającej na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zamyka się liczbą 19.912 szt. pism (wniosków), w tym drogą elektroniczną: ePUAP – 2.278 szt.; e-mailem: 1.546 szt.; korespondencją tradycyjną: 16.079 szt.

Natomiast ilość korespondencji wysłanej z Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju za 12 miesięcy wyniosła 61676 szt. pism, w tym drogą elektroniczn1: ePUAP – 753 szt., korespondencją tradycyjną: 60922 szt.

Burmistrz Rabki-Zdroju, jako organ wykonawczy w roku 2021 wydał 203 zarządzenia ogólne oraz 53 zarządzenia wewnętrzne, którymi regulował sprawy finansowe oraz organizacyjne urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

W 2021 r. złożono 23 wnioski o zewnętrzne finansowanie

1. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Ponice w wysokości 50.000,00 zł (dofinansowanie przyznane, zadanie rozliczone). Całkowita wartość zadania 240.000,00 zł.

2. Zakup materiałów budowlanych i ich zużycie w remizie OSP Ponice w ramach zadania „Rozbudowa remizy w Ponicach” w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021”, całkowita wartość wniosku 101.207,09 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 50.000,00 zł.

3. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021”, całkowita wartość wniosku 53.208,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 25.000,00 zł.

4. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój” – wniosek złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Klimatyczne Uzdrowiska, całkowita wartość zadania to 6.000.000,00 zł w tym przyznane dofinansowanie 4.200.000,00 zł.

5. „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój” w ramach konkursu Sportowa Polska 2021, całkowita wartość wniosku 5.312.976,98 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 2.656.488,00 zł. Ostatecznie zostały przyznane środki z budżetu państwa przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Chabówce w wysokości 750.000,00 zł.

6. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia poruszania się i komunikowania osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju” w ramach PFRON, przyznane dofinansowanie w wysokości 38.897,89 zł.

Wnioski złożone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków na remont:

7. zabytkowej Willi Liliana – całkowita wartość wniosku 103.477,28 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 100.000,00 zł (ostatecznie przyznano kwotę 60.000,00 zł),

8. zabytkowej Willi Warszawianka – całkowita wartość wniosku 56.378,38 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 28.189,00 zł (ostatecznie przyznano kwotę 28.000,00 zł).

9. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Rabka-Zdrój poprzez zakup dwóch zeroemisyjnych autobusów wykorzystywanych do transportu zbiorowego” – wniosek złożony do NFOŚiGW, całkowita wartość 3.053.000,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 1.831.800,00 zł (wniosek przeszedł pozytywnie ocenę, jesteśmy na etapie negocjacji).

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Fundusz Dróg Samorządowych:

10. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Jana Pawła II”, całkowita wartość 71.533,41 zł w tym przyznane dofinansowanie 57.226,00 zł.

11. „Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Poniatowskiego w miejscowości Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”, całkowita wartość 97.035,15 zł, w tym przyznane dofinansowanie 77.628,00 zł.

12. „Przebudowa drogi przy ul. Brzozowej”, całkowita wartość 605.507,04 zł w tym przyznane dofinansowanie 359.571,00 zł.

13. „Remont drogi przy ul. Słowackiego”, całkowita wartość 937.460,41 zł.

POLSKI ŁAD

14. „Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej Willi Anioł”, całkowita wartość wniosku 5.500.000,00 zł w tym przyznane dofinansowanie 4.950.000,00 zł.

15. „Budowa pasywnego budynku Centrum Kulturalno-Społeczno-Administracyjnego w Rabce-Zdroju”, całkowita wartość wniosku 29.700.000,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 33.000.000,00 zł.

16. „Modernizacja infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej i oświetleniowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój”, całkowita wartość wniosku 71.250.000,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 75.000.000,00 zł.

17. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (tzw. drogi do pól) – przebudowa drogi do osiedla Zborkówka w Ponicach, wartość dofinansowania 100.000,00 zł.

18. „Konserwacja kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX w. w Ponicach” w ramach konkursu Kapliczki Małopolski 2021 – przyznane dofinansowanie w wysokości 7.178,40 zł, całkowita wartość zadania 12.000,00 zł.

19. Dofinansowanie ze środków subwencji na:

• kanalizacje sanitarną – dofinansowanie w wysokości 1.071.613,00 zł,

• wodociągi – dofinansowanie w wysokości 5.604.000,00 zł.

Wnioski o dotację na opracowanie dokumentacji prac: konserwatorskie, restauratorskie dla zabytkowych willi:

20. Willa Krzywoń – całkowita wartość wniosku 155.000,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 93.000,00 zł.

21. Willa Liliana – całkowita wartość wniosku 178.000,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 106.800,00 zł (ostatecznie przyznane dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł).

22. Wniosek na udzielenie wsparcia na realizację zadania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1, całkowita wartość zadania 39.305,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 25.000,00 zł.

23. Wniosek o grant w ramach projektu grantowego „Małopolska tarcza antykryzysowa – Pakiet edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 osi priorytetowej „Wiedza i kompetencje”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inwestycje

Zadania zrealizowane w 2021 roku

W roku 2021 wykonano remonty w placówkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce-Zdroju – wykonano modernizację pomieszczeń oddziału przedszkolnego oraz toalety w budynku Szkoły.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce-Zdroju – odmalowano sale lekcyjne, sanitariaty, lamperie w salach lekcyjnych oraz położono płytki w toalecie w kuchni.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rabce-Zdroju – wykonano malowanie dwóch klas lekcyjnych, malowanie korytarza bocznego.

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rabce-Zdroju – wyłożono skarpę przy boisku szkolnym ażurami.

5. Szkoła Podstawowa w Ponicach – wykonano remont dawnej sali gimnastycznej. W miejsce starej powstała profesjonalna sala do zajęć ruchowo – tanecznych, wyposażona w multimedia (ekran, nagłośnienie, oświetlenie), lustra naścienne – cała inwestycja kosztowała około 40.000,00 zł (szkoła pozyskała środki od Stowarzyszenie „Poni…ce do kłębka”, środki sołeckie oraz z budżetu szkoły). Wyłożono płytami plac z tyłu budynku szkolnego z przeznaczeniem na kontenery na śmieci oraz sprzęt roboczy.

6. Szkoła Podstawowa w Chabówce – remont szkolnych sanitariatów na paterze oraz I piętrze.

7. Szkoła Podstawowa w Rdzawce – wykonano remont kominów, rynien i piorunochronów na budynku szkoły, pomalowano w szkole ściany korytarza w obrębie klas I-III.

8. Przedszkole Miejskie nr 1 – wykonano remont dwóch sal przedszkolnych tj. położono panele oraz pomalowano jedną salę, celem dostosowania ich zgodnie z wymogami GIS, MEN do otwarcia przedszkola w trakcie pandemii COVID -19.

9. Przedszkole Miejskie w Chabówce – zagospodarowano nowy plac zabaw na zakupionej przez Gminę Rabka-Zdrój działce. Część kosztów pokrywała Rada Rodziców a część z budżetu przedszkola.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce-Zdroju

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce-Zdroju

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce-Zdroju

Szkoła Podstawowa nr 4 w Rabce-Zdroju

Szkoła Podstawowa w Ponicach

Przedszkole w Chabówce

Zakupy pomocy szkolnych w roku 2021:

1. W roku 2021 r. szkoły podstawowe otrzymały wsparcie finansowe w kwocie 439.500,00 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Szkoły zakupiły drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie) oraz stacje lutownicze (do mikrokontrolerów) za łączną kwotę 289.219,35 zł. Pozostałą kwotę mają do wykorzystania w roku 2022 r.

2. W ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.” Gmina dokonała zakupu sprzętu komputerowego w wysokości 74.833,20 zł – zakupiono 26 sztuk laptopów.

3. W ramach projektu „Zaangażowana Szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych Gminy Rabka-Zdrój” gmina zakupiła sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne oraz artykuły papiernicze na łączną kwotę 458.205,50 zł.

Realizacja zadań, na które otrzymano zewnętrzne dofinansowanie

1. Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych przy ul. Jana Pawła II. Wykonanie: 670.555,24 zł. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu.

• Przebudowa boiska sportowego przy ul. Jana Pawła II. Wykonanie: 2.749.547,85 zł. Zadanie realizowano przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu.

• Modernizacja obiektu rekreacyjno–sportowego w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 23.078,95 zł.

2. Przebudowa drogi ul. Zgody w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 285.905,66 zł.

3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chabówce. Wykonanie: 2.711.974,39 zł.

4. Budowa ul. Nowy Świat (obiekt mostowy). Wykonanie: 2.137.867,60 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

5. Przebudowa ul. Tetmajera. Wykonanie: 986.417,88 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość dofinansowania wynosi: 530.245,00 zł.

6. Wykonanie pomieszczeń zaplecza dla Klubu Sportowego w Chabówce. Wykonanie: 49.984,14 zł.

7. Wykonania prac konserwatorskich w zabytkowym budynku Willa Warszawianka. Wykonanie: 57.333,12 zł. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 29.333,12 zł.

8. Wykonania prac konserwatorskich w zabytkowym budynku Willa Liliana. Wykonanie: 137.670,52 zł. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 57.333,12 zł.

9. Wykonania prac konserwatorskich zabytkowej kapliczki w Ponicach. Wykonanie: 12.000,00 zł. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 12.000,00 zł.

10. Przebudowa drogi do osiedla Zborkówka w Ponicach. Wykonanie: 247.718,20 zł. Na realizację zadania Gmina Rabka-Zdrój otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100.000,00 zł. Zakres robót został zgłoszony w starostwie. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.

Zrealizowane pozostałe zadania inwestycyjne

11. Umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych. Wykonanie: 15.536,84 zł – dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego.

12. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Sądecka).Wykonanie: 100.695,00 zł – wykonanie odwodnienia drogi powiatowej ul. Sądecka w rejonie mostu na Skomielnianka – dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego.

13. Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej Sołtysia Dolina w Rdzawce. Wykonanie: 72.599,08 zł

14. Przebudowa drogi ul. Sądecka boczna w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 49.121,75 zł

15. Przebudowa drogi ul. Podhalańska boczna w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 49.121,75 zł

16. Przebudowa drogi do osiedla Kaczmarczykowa w Chabówce. Wykonanie: 98.176,51 zł

17. Przebudowa drogi do osiedla Cieślówka w Rdzawce. Wykonanie: 171.274,97 zł

18. Przebudowa drogi do osiedla Orkana w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 19.188,00 zł

19. Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Ponicach. Wykonanie: 159.217,42 zł

20. Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi ul. Dietla w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 41.022,38 zł

21. Przebudowa drogi do osiedla Czuptówka w Ponicach. Wykonanie: 19.966,15 zł

22. Przebudowa drogi do osiedla Zborkówka w Ponicach – wykonanie odwodnienia. Wykonanie: 47.616,83 zł

23. Modernizacja miejsc postojowych przy ul. Piłsudskiego w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 137.690,08 zł

24. Wykonanie i promocja ścieżki przeznaczonej do jazdy rowerem wraz systemem oznaczeń.

Wykonanie: 305.782,50 zł

25. Modernizacja skateparku w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 74.661,00 zł

26. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym. Wykonanie: 1.306.109,57 zł. Prace w trakcie realizacji, zadanie stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 2019 roku.

27. Rozbudowa remizy w Ponicach. Wykonanie: 490.466,66 zł

28. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykonanie: 66.947,51 zł. Pozycja obejmuje koszty związane z wykonaniem robót wykończeniowych w budynku remizy OSP w Rdzawce.

29. Budowa placu zabaw w Rdzawce. Wykonanie: 518.878,93 zł

30. Modernizacja sanitariatów wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 69.382,54 zł

31. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 152.938,52 zł

32. Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 111.633,16 zł

33. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zakopiańska boczna w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 153.189,66 zł

34. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Miśkowcówka w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 117 480,71 zł

35. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Zborkówka w Ponicach. Wykonanie: 117.679,02 zł

36. Adaptacja pomieszczeń poddasza nieużytkowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 310.466,39 zł

37. Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 60.000,00 zł

38. Budowa kanału sanitarnego w ciągu ul. Garncarskiej w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 39.708,93 zł

39. Dobudowa oświetlenia ulicznego – osiedle: Pstrągówka w Ponicach, Starmachówka w Rdzawce, Kaczmarczykowa w Chabówce, ul. Gorczańska w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 19.277,43 zł

40. Zakup dekoracji świątecznej. Wykonanie: 51.291,00 zł, pozyskano od sponsorów 26.500 zł

23

24

26

27

28

29

36

38

40

Spółki Miejskie

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o. o.

W 2021 roku została opracowana wstępna wersja Strategii Rozwoju Spółki w latach 2021 – 2025 jako kontynuację programu naprawczego.

Wyzwania strategiczne zostały zidentyfikowane w trzech głównych obszarach:

1. infrastrukturalnym,

2. kadrowym,

3. aparatury medycznej i wyposażenia.

Infrastruktura spółki pochodzi z okresu przedwojennego lub połowy ubiegłego wieku. Od kilkudziesięciu lat nie przeprowadzano żadnych gruntownych remontów. Na przestrzeni lat zmieniły się wymagania dotyczące funkcjonowania podmiotów leczniczych w zakresie dostępu do łóżek, epidemiologii, standardu obsługi pacjenta. Zmieniły się przepisy dotyczące wymogów p.poż. Nastąpił gwałtownych wzrost poziomu zmotoryzowania mieszkańców i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych.

Zostay opracowane projekty budowlane na przebudowę dwóch pawilonów po byłej okulistyce oraz zlecono prace projektowe przebudowy głównego budynku szpitala.

Spółka kontynuowała wymianę sprzętu, aparatury medycznej, komputerów i oprogramowania. Zakupiono nowy samochód dostawczy. Oddano do użytku nową rejestrację centralną. Spłacono większość pożyczek, układów ratalnych, leasingów. Jedynym, pozostałym kredytem jest kredyt na restrukturyzację z BGK. Spółka wypracowała 3,26 mln zł zysku netto.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Rabka-Zdrój otrzymała 2 miliony złotych na termo-modernizację i poprawę efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju. W tym przypadku zakres zaplanowanych prac obejmuje: docieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji co, c.w.u. i oświetlenia wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 32,7 kWp. Ponadto roboty obejmować będą również przebudowę dróg wewnętrznych, placów i chodników wraz z siecią kanalizacji opadowej wokół szpitala. W zakres prac dodatkowo planowana jest wymiana pokrycia

dachu wraz z dostosowaniem ostatniego piętra na potrzeby działalności medycznej oraz remont 4 oddziałów szpitalnych.

Zakłady Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

Spółka realizowała z powodzeniem w sposób ciągły i niezawodny powierzone zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakończyły się realizacje zadań inwestycyjnych, w szczególności ze środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna wartość tych robót to 1.619.043,33 zł brutto, w tym dofinansowanie na poziomie 831.068 zł. Przyjęto do użytkowania: sieci kanalizacji sanitarnej w Ponicach o długości 1942 m; sieć wodociągową w Chabówce o długości 378 m (co umożliwiło podłączenie nowych budynków w tym przedszkola) oraz sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej przy ul. Tetmajera. Ponadto zakończono modernizację budynku stacji pomp na Stacji Uzdatniania Wody Poniczanka o łącznej wartości 177 tys. zł. Spółka wzbogaciła również swój tabor samochodowy o dwa pojazdy dostawcze z napędem 4×4.

Zakłady Komunalne sp. z o. o.

Wdrażając opracowaną strategię rozwoju Spółki na rok 2021 i lata kolejne, Spółka rozpoczęła sukcesywną wymianę bazy sprzętowej. Został zakupiony samochód do zbiórki selektywnych odpadów.

W grudniu rozstrzygnięty został przetarg na dostawę nowej zamiatarki z agregatem myjącym oraz ręcznym wężem ssącym, pługiem i posypywarką, która przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług na terenie Rabki-Zdroju w kolejnych latach. Mając na uwadze zawarte z miastem porozumienie oraz przyszłe plany Spółka zleciła wykonanie projektu kaplicy na cmentarzu komunalnym na Zaborni.

Sortownię i PSZOK dostosowano do obowiązujących przepisów i wymogów instytucji kontrolujących. Przygotowano oznaczone boksy przeznaczone na poszczególne surowce ułatwiając mieszkańcom poruszanie się na terenie obiektu. Trwają dalsze prace remontowo-modernizacyjne na obiekcie Sortowni.

Odpady Komunalne

Na koniec 2021 roku ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 3698 i obejmowała 13 211 mieszkańców.

Ilość nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 111.

W roku 2021 z terenu Gminy zebrano 1266 ton odpadów segregowanych, 1961 odpadów zmieszanych i 379 ton odpadów zielonych.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w roku 2021 wyniosły 4.561.859 zł. Mieszkańcy wpłacili 4.046.903 zł, różnica została pokryta z budżetu Gminy.

Stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pozostały na poziomie z roku 2020 i wynosiły: dla budynków jednorodzinnych 33,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, dla nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne w kompostowniku przydomowym 23,00 zł od jednego mieszkańca, dla budynków wielorodzinnych stawka także nie uległa zmianie i wynosiła 27,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

Ze względu na rosnące koszty zagospodarowania odpadów oraz systematyczny wzrost ich ilości przewiduje się, że wydatki związane z gospodarką odpadami w 2022 r. znacznie wzrosną i Gmina Rabka-Zdrój, będzie zmuszona pokryć dużą część wydatków z budżetu w ilości około 800.000,00 złotych.

Instytucje kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

W 2021 r. zakupiono 1567 woluminów na łączną kwotę 38.833,00 złotych. Z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” pozyskano 13.461 złotych. Liczba czytelników w 2021 r. wynosiła 1801, którym wypożyczono 40 214 książek.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom przede wszystkim ze strony osób niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących), biblioteka posiada w swoich zbiorach 36 audiobooków oraz 2 czytniki e-booków (książek w formie elektronicznej).

Od 17 listopada 2021 r. przy Bibliotece działa wrzutnia biblioteczna. Daje ona możliwość zwrotu książek przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne.

Biblioteka co tydzień zamieszcza na portalu społecznościowym (Facebook) „Pociąg czytelniczy” – są to recenzje książek zachęcające czytelników do wypożyczenia i czytania książek.

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2021 została zmieniona nazwa Miejskiego Ośrodka Kultury na Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju. Siedzibą instytucji jest Amfiteatr przy ul. Chopina 17. Dyrektorem CKSiP został Pan Bolesław Bara, który został powołany w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko w dniu 02 sierpnia 2021 r. na kadencję pięcioletnią. Poprzednia Pani Dyrektor Joanna Lelek przeszła na emeryturę – funkcję Dyrektora pełniła od 1992 r.

Bazą CKSiP są następujące obiekty: amfiteatr, Kino „Śnieżka”, Galeria „Pod Lilianną”, a od 5 listopada 2021 r. Stadion Miejski.

Pomimo znaczących ograniczeń w 2021 roku (do 03.06. zakaz organizacji imprez) zrealizowano 38 wydarzeń / imprez. Wśród najważniejszych realizacji należy wymienić: 44 Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych (on-line), Dzień Dziecka – występ Cleo, Puchar Szlaku Solnego, IX Bieg Tropem Wilczym, Spotkanie Pokoleń, Pożegnanie lata czy Sylwester w Amfiteatrze.

Zawieszenie i ograniczenie działalności kina spowodowało znaczne zmniejszenie ilości seansów tj. 1338 oraz widzów – 46072. Najchętniej oglądanym filmem był „Ray i ostatni smok”.

Więcej informacji o inwestycjach i spółkach miejskich na stronie www.rabka.pl

Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej

 

Michał Skowron
Przewodniczący Rady Miejskiej

Szanowni Państwo.

W 2021 r. Rada Miejska Rabki-Zdrój obradowała na 17 sesjach, podczas których podjęto 113 uchwał, w tym 22 uchwałach prawa miejscowego.

Radni złożyli łącznie 149 interpelacji, wniosków i zapytań.

Odbyło się 45 posiedzeń komisji, w tym:

1. Komisja Rewizyjna, 3 posiedzenia – Przewodniczący Robert Skipiała,

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 10 posiedzeń – Przewodnicząca Aleksandra Koper,

3. Komisja Uzdrowiskowa, 4 posiedzenia– Przewodniczący Paweł Rogowiec,

4. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami, 14 posiedzeń – Przewodnicząca Józefa Śmietana,

5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, 5 posiedzeń – Przewodnicząca Dorota Majerczyk,

6. Doraźna Komisja Statutowa, 6 posiedzeń – Przewodniczący Piotr Ptak,

7. wspólne posiedzenia komisji problemowych Rady Miejskiej, 3 posiedzenia pod przewodnictwem Michała Skowrona – Przewodniczącego Rady Miejskiej (frekwencja prawie 100%, z wyjątkiem radnej Katarzyny Karkuli, która nie wzięła udziału w 33 posiedzeniach).

Z kronikarskiego obowiązku przedstawiam frekwencję radnych podczas obrad:

Katarzyna KarkulaMarek CieplińskiAleksandra Koper
Dariusz Krzysztof
Dorota Majerczyk
Piotr Ptak
Jan Kwatyra
Paweł Rogowiec
Małgorzata Hoim
Józefa Śmietana
Robert Skipiała
Michał Skowron
Rafał Wójtowicz
Jacek Latawiec
Piotr Żółtek
ilość posiedzeń1717171717
nieobecności146210
% obecności18%65%88%94%100%

Bardzo dziękuję radnym za pracę na rzecz Gminy Rabka-Zdrój. Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju oraz pracownikom jednostek miejskich. Prowadzenie obrad Rady Miejskiej Rabki-Zdroju nigdy nie było łatwe. Podzielałem wizje Burmistrza, że najważniejsze dla Gminy są działania strategiczne, skierowane na rozwój w przyszłości. Mam świadomość, że mamy do nadrobienia wiele zaległości, szczególnie w zakresie remontów dróg. Ale te działania muszą być prowadzone z poszanowaniem ograniczonych, publicznych pieniędzy, bez zadłużania Gminy. Nie wszyscy radni mieli podobne zdanie, dlatego często dochodziło do różnicy zdań.

Przepraszam mieszkańców, jeżeli nie potrafiłem opanować emocji własnych i przede wszystkim temperamentów niektórych radnych. Powinniśmy wszyscy w sercu mieć Rabkę-Zdrój i pracować wspólnie dla jej rozwoju. Okazuje się, że można to różnie interpretować. Życzę nowemu przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu sukcesów w kierowaniu Radą ponad podziałami, wspierając inicjatywy, które służą większości. Dla dobra Rabki-Zdroju!

Młodzieżowa Rada Miejska

 

W 2021 r. Młodzieżowa Rada Miejska w Rabce-Zdroju obradowała na 7 sesjach, dostosowując tryb pracy i działalności do obowiązujących obostrzeń sanitarnych ze względu na trwającą pandemię COVID-19. 2 sesje odbyły się w trybie hybrydowym z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Ogólna frekwencja na sesjach wyniosła: 83,53%.

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Młodzieżową Radę, to m.in. Quiz o Rabce oraz działalności Młodzieżowej Rady, Rabczański Festiwal Młodzieżowy, Łamigłówkowa Gra Miejska, Eksplozja Kolorów, Bajkowe Wieczorki oraz Rabczańskie Kino Plenerowe.

Rozwój Rabki-Zdroju: Postępy w realizacji kroków milowych

 

CelStopień realizacji Planowane działania
Ścieżki rowerowe.Regulacja stanu prawnego linii brzegowej wzdłuż potoku Słonka.Wykonanie ścieżki rowerowej od budynku uzdrowiska do tamy na Słonem. Kontynuowanie działań dla projektu Velo-Raba wzdłuż rzeki Raby w kierunku Mszany Dolnej.
Budowa stacji narciarskiej.Przygotowywana jest nowa koncepcja trasy kolejki i uzyskiwanie zgód właścicieli dzialek.Wykonanie przez gminę inwestycji wyciągu dla dzieci przy bulawrach w roku 2022/23. Kontynuacja rozmów z mieszkańcami dla budowy stacji narciarskiej.
Lepsza komunikacja w stronę Krakowa i poprawa bezpieczeństwa.– gotowa dokumentacja na chodnik w Zarytem
– dokumentacja na wykonanie zatok w ciągu drogi krajowej i kładki na Możdżeniówce jest na etapie uzgodnień z GDDKiA.
– dokumentacja na opracowanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Chabówce jest na etapie ustaleń z Wodami Polskimi, z PKP i ZDW zostało już uzgodnione.
Otrzymano deklarację od GDDKiA w sprawie wykonania chodnika w Zarytem. Dalsze monitorowanie postępu prac.
Dwa dwupoziomowe węzły komunikacyjne z PKP w Rabce i Zarytem, Park&Ride w Chabówce.Projekty kolejowo-drogowe zostały zaakceptowane, projekt w Chabówce jest w trakcie uzgodnień.Realizacja inwestycji planowana jest przez PKP na lata 2022/24.
Czystość powietrza.Działania na rzecz poprawy stanu sanitarnego powietrza w gminie Rabka-Zdrój opierają się na: rozbudowie sieci gazowej, dotacje dla mieszkańców w zmianie systemu ogrzewania oraz termomodernizacji obiektów.Termomodernizacja 3 szkół:
Szk. Podstawowa w Rdzawce,
Szk. Podstawowa nr 1,
Szk. Podstawowa w Chabówce,
2 budynków przy ul. Podhalańskiej i ul. Kilińskiego, oraz przedszkola w Chabówce.
Fotowoltaika.Założenie klastra energetycznego „Brama Podhala” wraz z 4 innymi gminami.Rozpoczęcie działań dla uzyskania dofinansowania, rozpoznanie zapotrzebowania mieszkańców, spotkanie z przedsiębiorcami.
Wyremontowanie obiektów sportowych w parku.Złożony wniosek.Modernizacja boiska do piłki plażowej w parku. Modernizacja boiska do piłki nożnej w miarę pozyskanych środków.
Rewitalizacja Rabczańskiego Rynku.Wykonanie dokumentacji inwestycji.Realizacja zadania 2022/23 oraz wykonanie ścieżki rowerowej łączącej Rynek z bulwarami wzdłuż Poniczanki.
Remonty dróg i uregulowanie ich stanu prawnego.W trakcie realizacji.Na bieżąco realizowane.
Stabilizacja finansów szpitala, jego remont i rozwój.Przygotowanie do remontu i termomodernizacji szpitala, sukcesywna wymiana sprzętu i aparatury medycznej.Dalsza racjonalizacja kosztów. Rozpoczęcie termomodernizacji budynku głównego 2022/23. Rozwój diagnostyki szpitalnej.
Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego.W trakcie realizacji.Uchwalenie planu i studium zagospodarowania przestrzennego do roku 2023.
Wprowadzenie ekologicznej komunikacji miejskiej poprzez zakup dwóch zeroemisyjnych autobusów.Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę, jesteśmy na etapie negocjacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.Wniosek złożony do NFOŚiGW, całkowita wartość 3.053.000,00zł w tym wnioskowane dofinansowanie 1.831.800,00zł.