Szanowni mieszkańcy!

Z przyjemnością zapraszam Państwa do zapoznania się z podsumowaniem działalności burmistrza i Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju za rok 2023.

Miniony rok był dla nas czasem intensywnej pracy i podejmowania kluczowych decyzji mających na celu w dłuższej perspektywie rozwój Gminy Rabka-Zdrój. W roku 2023 udało się przyjąć Strategię Rozwoju Gminy na lata 2022-2030 oraz Strategię Rozwoju Uzdrowisk Małopolskich do 2027 r., co umożliwi nam korzystanie z dofinansowań zewnętrznych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Dzięki temu możemy skuteczniej planować i realizować projekty mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców wszystkich naszych miejscowości.

Działania rozwojowe widoczne były przede wszystkim w przygotowanym na 2023 r. budżecie, który skonstruowaliśmy z myślą o realizacji zadań, które będą przynosić realne korzyści w przyszłości. W 2023 roku nasz budżet wyniósł 110,5 mln zł i po raz pierwszy wydatki inwestycyjne w stosunku do wydatków ogółem wyniosły 38%. Nie był to budżet łatwy, ale udało się go w zdecydowanej większości zrealizować. Dążąc do tworzenia lepszej przyszłości, postawiliśmy na inwestycje, które będą miały długotrwałe efekty i wpływ na jakość życia mieszkańców. Te ważne dla Gminy inwestycje przedstawiamy w dalszej części podsumowania.

Podjęliśmy również zdecydowane kroki w kwestii przywrócenia ruchu na ul. Zakopiańskiej i stabilizacji obszaru dotkniętego osuwiskiem, o których możecie Państwo przeczytać na kolejnych stronach. Działania te były i są dla nas priorytetem, które W rezultacie mają jak najszybciej przywrócić komfort życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo w Rabce-Zdroju. Niezwykle istotnym działaniem było rozpoczęcie przebudowy Szpitala Miejskiego. Inwestycja ta pozwoli nam w przyszłości podnieść standardy opieki zdrowotnej oraz zapewnić pacjentom nowoczesne i kompleksowe usługi medyczne.

Niestety, w ubiegłym roku musieliśmy stawić czoła nieprzewidzianym zdarzeniom, takim jak klęska żywiołowa w postaci ulewnych deszczy. Doprowadziło to do powodzi, która dotknęła teren miasta i gminy, powodując znaczne zniszczenia w infra- strukturze. Mimo tych trudnych chwil, nie pozostaliśmy bezczynni. Dzięki odszkodowaniom oraz dodatkowym środkom pozyskanym od wojewody udało nam się częściowo naprawić drogi zniszczone przez wezbrane wody. Brakujące środki finansowe konieczne do realizacji napraw przeznaczyliśmy z budżetu gminy. Nadal sukcesywnie realizujemy proces odbudowy zniszczonej infrastruktury.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie i wsparcie. Wasza aktywność jest niezmiernie ważna i motywuje do dalszych działań na rzecz dobra naszej Gminy.

Razem tworzymy lepszą przyszłość naszej społeczności!

Z poważaniem,

Leszek Świder

Burmistrz Rabki-Zdroju

BUDŻET

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosiło 24.402.000, zł.

Wydatki majątkowe w 2023 r. były bardzo wysokie i zamknęły się kwotą 48.074.843,42 zł, co stanowi 38,36% ogólnego budżetu. W 2023 r. budżet Rabki-Zdroju w pozycji dochody zamknął się kwotą 110.588.134,09zł, (w tym dochody bieżące 84.096.508,96 zł i dochody majątkowe 26.491.625,13 zł).

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 14.731.890,81 zł

Przychody wyniosły 28.424.249,01 zł, natomiast rozchody 3.732.929,52 zł.

Wydatki w 2023 r. wyniosły 125.320.024,90 zł (w tym wydatki bieżące 77.245.181,48 zł, wydatki majątkowe 48.074.843,42 zł).

Dochody w 2023 r. z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych wyniosły w łącznej kwocie 4.329.594,71 zł.

GMINA W RANKINGACH

RANKING FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Od roku 2019 Gmin Rabka-Zdrój corocznie zajmuje coraz lepsze miejsca w ogólnopolskich rankingach. Potwierdzeniem właściwej gospodarki finansowej oraz zarządzania Gminą jest m.in. niezależny Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. W roku 2022 gmina Rabka-Zdrój znalazła się na 301 miejscu pośród 662 gmin miejsko-wiejskich. W 2018 zajmowała pozycję 400. To duży awans potwierdzający, że działalność inwestycyjna się rozwija. Oczekiwania są dużo większe i dlatego cały czas przygotowujemy dokumentacje pod kolejne inwestycje.

LIDERZY INWESTYCJI – RANKING WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDÓW 2020-2022

Wśród liderów w poszczególnych kategoriach wyróżniają się samorządy utrzymujące swoją pozycję od wielu lat. Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2020-2022). W ten sposób można uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Konkurs ten pokazuje rozwój Gminy Rabka-Zdrój na przestrzeni lat – na ocenianych 630 gmin:

2017-2019 361

2018-2020 352

2019-2021 227

2020-2022 264

RABKA-ZDRÓJ W RANKINGU GMINA DOBRA DO ŻYCIA

Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia” z wartością Wskaźnika Jakości Życia dla każdej z 2477 gmin w Polsce. Ranking został opracowany na podstawie 63 wskaźników cząstkowych. Zbadano m.in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska, wydatki inwestycyjne, jakość dróg, sieci wodociągów i kanalizacji. poziom edukacji, liczbę żłobków i przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek. W rankingu, w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem pow. 5 tys. mieszkańców, na 156 takich gmin w Polsce Rabka-Zdrój zajęła 97 miejsce i 1154 miejsce wśród wszystkich 2477 gmin w kraju.

URZĄD

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Urząd Miejski w Rabce-Zdroju w swojej strukturze organizacyjnej posiadał 65,70 etatów. Należy zaznaczyć, że 9 osób przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich L4, urlopach wychowawczych i bezpłatnych, a ich zadania są realizowane przez pozostałych pracowników bez zatrudniania osób na zastępstwo. W poprzednich latach zatrudnienie było następujące: 2018 r. – 78 etatów, 2019 r. – 73,75 etaty, 2020 r. – 69,75 etatów, 2021 r. – 69,95 etatów, 2022 r. – 65,70. Rok 2023 był kolejnym rokiem wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju elektronicznego obiegu dokumentów (tj. systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – EZD) czyli pełnego prowadzenia spraw kancelaryjno-administracyjnych w wyznaczonych klasach spraw z JRWA (przyjmowania, rejestrowania, wysyłania, dokumentowania i archiwizowania w systemie eDokument2 – firmy Rekord). Pełne wdrożenie tego systemu i jego kontynuowanie przyczyniło się do zmniejszenia kosztów obsługi kancelaryjno-administracyjnej oraz znacznie poprawiło szybkość załatwiania spraw wpływających i wypływających z Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju co obrazuje poniższe zestawienie: Ilość korespondencji wpływającej na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju zarejestrowanych w systemie e-Dokument2 od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 zamyka się liczbą 29.996 szt. pism /wniosków/ w tym: korespondencją tradycyjną (listami) 10.100 szt.; e-mailem – 2.134 szt.; e-PUAP – 3.377 szt.; fax. 2 szt. i złożone osobiście na dziennik podawczy – 14.319 szt. Ilość korespondencji wysłanej z Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju za 12 miesięcy wyniosła 32.719 szt. w tym listy w systemie tradycyjnym – 28.446 szt.; e-maili 1.076 szt.; e-PUAP – 2.239 szt.; odbiór osobisty korespondencji – 290 szt. Jest to trend wzrostowy we wszystkich pozycjach, dotyczącej: korespondencji przychodzącej jak i wychodzącej w stosunku do lat poprzednich, spowodowanej dodatkowymi zadaniami ustawowymi (np. obsługa uchodźców, wszelkie dodatki socjalne, energetyczne, węglowe, czy np. sprzedaż węgla) jakie Gmina Rabka-Zdrój musiała realizować w 2023 roku. Burmistrz Rabki-Zdroju jako organ wykonawczy w roku 2023 wydał 221 zarządzeń ogólnych oraz 56 zarządzeń wewnętrznych, którymi regulował sprawy finansowe oraz organizacyjne urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Gmina Rabka-Zdrój zgodnie ze swoją deklaracją kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa przeznacza znaczne środki finansowe na wsparcie tych działań. Kwota przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego to 122.000,00 zł, w zakresie kultury fizycznej i sportu to 232.000,00 zł, w zakresie turystyki – 18.000,00 zł, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 90.059,17 zł.

W 2023 R. ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCE WNIOSKI, DLA KTÓRYCH POZYSKANO DOFINANSOWANIE:

1. Przebudowa drogi do osiedla Dudkówka w Rdzawce – przyznane dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2. Wyposażenie świetlicy w Chabówce – przyznane dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

3. Przebudowa ul. Słowackiego – przyznane dofinansowanie w wysokości 619 049,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. Przebudowa ul. Gorczańskiej – przyznane dofinansowanie w wysokości 1 503 079,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Remont ul. Gorczańskiej – przyznane dofinansowanie w wysokości 211 907,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Wykonanie podmurówki oraz altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP w Rdzawce – przyznane dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

7. Razem przeciwko skutkom zmian klimatu na pograniczu polsko-słowackim. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w praktyce – przyznane dofinansowanie w wysokości 201 600,00 EURO w ramach środków INTERREG.

8. Przeciwdziałania przyczynom przestępczości na terenie Gminy Rabka-Zdrój – przyznane dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł w ramach środków Ministra Sprawiedliwości.

9. Wdrożenie geotermii niskotemperaturowej na terenie gminy uzdrowiskowej Rabka-Zdrój – przyznane dofinansowanie w wysokości 3 000 000,00 zł w ramach środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10. Zakup materiałów budowlanych i ich wbudowanie w remizie OSP Ponice w ramach zadania „Rozbudowa remizy w Ponicach” – przyznane dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

11. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku głównego Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju – etap I – przyznane dofinansowanie w wysokości 3 000 000,00 zł z budżetu państwa.

12. Dostępna infrastruktura społeczna w Gminie Rabka-Zdrój dla uchodźców z Ukrainy – przyznane dofinansowanie w wysokości 139 412,21 zł ze środków Unii Europejskiej.

13. Remont ul. Wójtowicza – przyznane dofinansowanie w wysokości 297 956,00 zł z budżetu państwa.

14. Remont ul. Poniatowskiego – przyznane dofinansowanie w wysokości 401 155,00 zł z budżetu państwa.

15. Remont Alei Tysiąclecia – przyznane dofinansowanie w wysokości 646 469,00 zł z budżetu państwa.

16. Przebudowa ul. Zgody – przyznane dofinansowanie w wysokości 391 076,00 zł z budżetu państwa.

17. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 136127 wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+560-1+650 w miejscowości Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój – przyznane dofinansowanie w wysokości 121 032,00 zł z budżetu państwa.

18. Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej – przyznane dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z Ministerstwa Sportu.

19. Rewitalizacja obszarów miejskich w Rabce-Zdroju – przyznane dofinansowanie w wysokości 8.000.000,00 zł z Polskiego Ładu.

20. Wykonanie prac budowlano -konserwatorskich ogrodzenia zabytkowego budynku Willa Konary w Rabce-Zdroju – przy- znane dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł z Polskiego Ładu.

21. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowym budynku Willa Konary w Rabce-Zdroju- przyznane dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł z Polskiego Ładu.

22. Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej Willi Krzywoń (A-1021/M) w Rabce-Zdroju uszkodzonego w wyniku żywiołu – przyznane dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł z Polskiego Ładu.

OŚWIATA

Gmina Rabka-Zdrój w 2023 r. otrzymała subwencję oświatową w wysokości 19.506.777,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 788.148,48 zł oraz 324.373,95 zł na wypłatę dla nauczycieli nagród z okazji 250.rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Natomiast wydatki wyniosły 28.076.029,46 zł. To oznacza, że do oświaty dołożono około 7,5 mln zł z własnych środków. To pieniądze, których brakuje na inne potrzebne zadania. Ponadto na terenie naszej Gminy funkcjonowało 6 przedszkoli niepublicznych oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne, którym gmina przekazała dotację w wysokości 2.394.647,32 zł, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu, której została przekazana dotacja w wysokości 1.743.299,21 zł oraz 2 żłobki, które otrzymały dotację w wysokości 104.125,00 zł (175,00 zł miesięcznie na każde dziecko).

W 2023 roku gmina dodatkowo otrzymała środki na realizację zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łączna kwota jako gmina otrzymała w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosła: 2.933.346,00 zł.

ZREALIZOWANE ZADANIA W 2023r.

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce-Zdroju – wykonano remont trzech sal lekcyjnych, pomalowano korytarz oraz pomieszczenia na zaplecze przy sali gimnastycznej, wymieniono drzwi.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce-Zdroju – wykonano remont sali lekcyjnej oraz łazienki wraz z adaptacją dla niepełnosprawnych.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rabce-Zdroju – wykonano remont dwóch łazienek szkolnych.

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rabce-Zdroju – wykonano remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym.

5. Szkoła Podstawowa w Ponicach – wykonano remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym.

POZYSKANE ŚRODKI W ROKU 2023:

1. W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″ zakupiono nowości wydawnicze do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych oraz wyposażenie (regały) do bibliotek szkolnych na łączną kwotę 18.500,00 zł.

2. Przedszkola brały udział w projekcie,,Na dobry początek”. Projekt realizowany był w dwóch przedszkolach. Dofinansowanie przeznaczone było na zakupie pomocy dydaktycznych oraz prowadzenie zajęć z dziećmi z kodowania. Pozyskana kwota – 15.000,00 zł.

INWESTYCJE

1. Odbudowa spalonego drewnianego budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną wpisanego do rejestru zabytków, willa „Anioł”. Koszt całkowity 8.216.031,28 zł Wydatki w 2023 r. 3 534 019,09 zł.

2. Budowa kanalizacji deszczowej na dz. 3032 przy ul. Na Banię w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 19 680,00 zł.

3. Budynek remizy OSP w Ponicach. Koszt całkowity 2 578 437,84 zł Wydatki w 2023 r. 220 167,05 zł.

4. Przebudowa drogi ul. Słowackiego. Wykonanie: 1 193 577,34 zł.

5. Rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju. Koszt całkowity 5 196 887,96 zł Wydatki w 2023 r. 5 066 651,96 zł.

6. Wykonanie zewnętrznego odwodnienia cmentarza komunalnego w Ponicach w ramach zadania „Wykonanie odwodnienia oraz zabezpieczenie muru oporowego na cmentarzu w Ponicach”. Wykonanie: 286 270,17 zł.

7. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój. Wykonanie: 10 614 442,44 zł:

– Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rdzawce – całkowite wydatki 1 640 766,19 zł, w tym dofinansowanie 1 148 900,00 zł. W zakresie robót instalacja fotowoltaiczna PV o mocy 14,7 kWp.

– Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chabówce – całkowite wydatki 2 276 239,89 zł, w tym dofinansowanie 1 506 749,00 zł. W zakresie robót instalacja fotowoltaiczna PV o mocy 6,3 kWp.

– Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju- całkowite wydatki 2 830 757,51 zł, w tym dofinansowanie 1 981 531,00 zł. W zakresie robót instalacja fotowoltaiczna PV o mocy 29,05 kWp.

– Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chabówce – całkowite wydatki 1 117 448,14 zł, w tym dofinansowanie 782 214,00 zł. W zakresie robót instalacja fotowoltaiczna PV o mocy 11,1 kWp.

– Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju – całkowite wydatki 1 204 762,08 zł, w tym dofinansowanie 795 009,00 zł.

– Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Podhalańskiej w Rabce-Zdroju całkowite wydatki 1 434 635,61 zł, w tym dofinansowanie 965 625,00 zł.

8. Wykonanie pomieszczeń zaplecza dla KS. w Chabówce (001-000-061). Wykonanie: 77 945,50 zł.

9. Modernizacja oświetlenia:

– ul. Podhalańska boczna,

– Sołectwa Rdzawka Rola Buloskówka,

– ul. Sądeckiej na długości 199/220 mb,

– sołectwo Ponice Rola Polana,

Wykonanie: 118 084,60 zł.

10. Przebudowa drogi ul. Bystra. Wykonanie: 3 846 001,71 zł.

11. W ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową nawierzchni dróg na terenie Rabki-Zdroju” wykonano:

– Przebudowę drogi ul. Poniatowskiego Koszt całkowity 7 238 843,17 zł Wydatki w 2023 r. 7 121 005,17 zł,

– Przebudowa drogi bocznej ul. Zakopiańska do osiedla Sierantówka. Wykonanie: 1 761 937,72 zł,

– Przebudowa drogi bocznej ul. Poniatowskiego do osiedla Gila. Wykonanie: 347 694,36 zł.

12. W ramach zadania „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wykonano:

– Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Orkana – 1 647 366,95 zł,

– Przebudowa drogi gminnej ul. Kręta – 1 694 976,59 zł,

– Przebudowa drogi osiedlowej ul. Chopina – 696 821,60 zł.

13. Modernizacja systemu grzewczego w Urzędzie Miejskim w Rabce -Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój. Wykonanie: 391 553,23 zł.

14. Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Ponicach dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie: 81 288,62 zł.

15. Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Rdzawce dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie: 60 829,59 zł.

16. Modernizacja zaplecza szatniowo-magazynowego i sanitarnego na stadionie miejskim w Rabce -Zdroju. Wykonanie: 294 999,99 zł.

17. Wykonanie parkingu obok remizy OSP Rdzawka. Wykonanie: 383 502,86 zł.

18. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3. Wykonanie: 553 633,32 zł.

19. Przebudowa drogi ul. Zgody. Wykonanie: 631 897,60 zł.

20. Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Dudkówka w Rdzawce. Wykonanie: 265 264,91 zł.

21. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – deptak przy ul. Orkana. Wykonanie: 135 628,91 zł.

22. Wykonanie podmurówki oraz altany wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP w sołectwie Rdzawka. Wykonanie: 66 750,10 zł.

23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gorczańska i ul. Wójtowiczowa. Wykonanie: 586 435,91 zł.

24. Remont drogi ul. Wójtowiczowa wraz z remontem kanalizacji deszczowej. Wykonanie: 461 018,45 zł.

25. Remont drogi ul. Poniatowskiego. Wykonanie: 653 333,33 zł.

26. Remont drogi ul. Gorczańska. Wykonanie: 385 287,12 zł.

27. Remont drogi Aleja Tysiąclecia. Wykonanie: 958 821,30 zł.

28. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 136127 wraz z odbu- dową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+560-1+650 w miejscowości Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój. Wykonanie: 416 970,00 zł.

SPÓŁKI MIEJSKIE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RABCE-ZDROJU

W 2023 r. zakupiono 1193 woluminów na łączną kwotę 42 683,58 złotych. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzic- twa Narodowego pozyskano 10 769 złotych, a dzięki projektowi Kultura bez barier kupiono książki z dużymi literami oraz sensoryczne za kwotę 11 655,87 złotych. Ze zbiorów Bibliotek skorzystało 1853 czytelników, którym wypożyczono 37 314 książek.

W 2023 roku Biblioteka zakończyła przedsięwzięcie grantowe Biblioteka otwarta (trwający od lipca 2022 r.) Nasza placówka otrzymała środki finansowe 236 800,00 złotych dzięki, którym została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki projektowi opracowano własne wydawnictwo specjalne na temat Rabki, zakupiono: książki dotykowe, szyte, audiobooki, czytaki, puzzle, czy gry planszowe. Kupiono również dwa zestawy okularów do wirtualnej rzeczywistości, podłogę Smart Floor, monitor dotykowy z aplikacją do komunikacji alternatywnej.

Opracowana została również oferta kulturalna, z której osoby niepełnosprawne mogą na równi korzystać z innymi użytkownikami naszej Biblioteki. W 2022 r. Biblioteka zakupiła monitor interaktywny z nowoczesną aplikacją do komunikacji alternatywnej, edukacji czy ciekawego spędzania czasu.

Przy Bibliotece działa wrzutnia biblioteczna. Daje ona możliwość zwrotu książek przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne.

W minionym roku Biblioteka była organizatorem i współorganizatorem konkursów: Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Serduszkowy wiersz”, „List do Św. Mikołaja”, jak również wydarzeń związanych z promocją czytelnictwa, w tym Międzynarodowy Festiwal Literatury dla dzieci, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek czy Pociąg do książki.

CENTRUM KULTURY, SPORTU I PROMOCJI W RABCE-ZDROJU

W 2023 r. Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju zrealizowało zdania z zakresu kultury, sportu i rekreacji m.in. festiwale, święta państwowe i gminne, jubileusze, konkursy, wystawy plenerowe, spotkania, wykłady, koncerty. Prowadzi również chóry – Chór Dziecięcy Rabki-Zdroju i „Adoramus”, a także Kino „Śnieżka”, Stadion Miejski, Galerię pod Lilianną.

W roku 2023 CKSIP pozyskało dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na współorganizację 46 Jubileuszowego Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w kwocie 25 000 zł oraz dotację z Narodowego Forum Muzyki na częściowe pokrycie kosztów pracy dyrygenta Chóru Dziecięcego Rabki-Zdroju w kwocie 1500 zł. CKSIP otrzymało również grant w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 208 700 zł.

W ramach tego grantu doposażone zostało kino „Śnieżka” w dwie pętle indukcyjne oraz zestaw do audiodeskrypcji dla osób z dysfunkcją wzroku. W ramach tego projektu są realizowane imprezy z usługami dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W 2023 roku zrealizowano 108 wydarzeń. Wśród najważniejszych należy wymienić:

Powitanie Nowego Roku, XI Bieg Tropem Wilczym, 46 Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, Dzień Dziecka – występ Lanberry, Puchar Szlaku Solnego, Pożegnanie lata, 70-lecie nadania Rabce praw miejskich. Na Stadionie Miejskim w zajęciach, treningach, rozgrywkach meczowych uczestniczyło ok. 15 tys. zawodników.

Kino „Śnieżka” wyświetliło 1725 seansów, a kino odwiedziło 66 466 widzów. Najchętniej oglądanym filmem były „Kot w butach”.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Do zadań Ośrodka należy przede wszystkim podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RABCE-ZDROJU W 2023R. REALIZOWAŁ PROJEKTY SOCJALNE

1) „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z terenu Gminy Rabka-Zdrój, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach projektu w 2023 r. przekazano 31 paczek mikołajowych. Na ten cel przeznaczono 2 640,00 zł

2) „Spotkanie Wigilijne” dla osób samotnych z terenu Gminy Rabka-Zdrój. W spotkaniu wzięło udział 105 osób. Na ten cel przeznaczono 12 974,09 zł

3) „Aktywny Senior” w ramach rozwoju pomocy społecznej zorganizowano spotkanie z dietetykiem i ratownikiem medycznym. Beneficjentami projektu byli seniorzy z terenu Gminy Rabka-Zdrój w spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Na ten cel przeznaczono 1 400,00 zł.

Ponadto ośrodek przystąpił do programów, które były finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego tj. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”. Celem programu było wsparcie osób niepełnosprawnych w codziennym życiu. Wsparciem objęto 31 osób. Na ten cel przeznaczono kwotę w wys. 182 390,86 zł.

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”. Celem programu było wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w celu odciążenia członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Wsparciem objęto 8 osób. Na ten cel przeznaczono kwotę w wys. 50 350,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje także inne działania na rzecz mieszkańców tj. wydawanie Kart Dużej Rodziny, wydawanie zaświadczeń do programu Czyste powietrze, wydawanie skierowań do PKPS, Kuchni dla ubogich, w ramach Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej prowadzony jest Punkt Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową, natomiast rodziny dotknięte problemem wychowawczym objęte zostały wsparciem asystenta rodziny.


Liczba złożonych wniosków/liczba osób /rodzin objętych pomocą Kwota wydatkowana
Pomoc społeczna /domy pomocy społecznej, zasiłki state, celowe, okresowe, składki, dożywianie,schronienie, usługi opiekuńcze podstawowe/ 393 osoby 1 752 102,73 zł
Klęska żywiołowa /powódź błyskawiczna/ 8 rodzin 15 500,00 zł
Dodatki mieszkaniowe 51 osób 159 725,94 zł
Wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną 5 osób 22 813,33 zł
Rodziny zastępcze 19 121 585,76 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 129 139,13 zł
Świadczenia rodzinne: 1313 osoby 5 580 686,32 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 49 osób 443 379,20 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 27 osób 78 850,11 zł
Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym / dożywianie, zasiłku celowe, zasiłki okresowe, zasiłki state, składki zdrowotne, jednorazowe świadczenie300, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, świadczenia rodzinne, składki społeczne, składki zdrowotne/ 769 osób
116 wniosków na zakwaterowanie
1.728 346,05 zł
Dodatek węglowy 20 wniosków 60 000,00 zł
Dodatek z tyt. innych źródeł Dodatek elektryczny Dodatek gazowy Dodatek osłonowy 3 wnioski 101 wniosków 102 wnioski 1 wniosek 7 000,00 zł 172 000,00 zł 26 794,25 zł 400,00 złZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RABCE-ZDROJU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju zarządza ogółem 152 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Rabka-Zdrój o łącznej powierzchni 5.678,5 m2.

Nadzór właścicielski nad mieszkaniowym zasobem Gminy sprawuje Burmistrz Rabki-Zdroju, natomiast czynności związane z jego zarządzaniem oraz administrowaniem realizuje powołany w tym celu samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju, który funkcjonuje na zasadzie samofinansowania się. Źródłami przychodów są wpływy z czynszów od najemców, opłat niezależnych od wynajmującego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wodę, ścieki) oraz dochody uzyskiwane z tytułu zarządzania 13 wspólnotami mieszkaniowymi dla których prowadzi pełną obsługę administracyjna, księgową, porządkową i techniczną. ZGM zarządza ogółem 395 mieszkaniami o łącznej powierzchni 17.911,44 m2, 395, w których zamieszkuje około 750 osób.

W dniu 30 listopada 2022 r. Rada Miejska w Rabce-Zdroju podjęła uchwałę nr LVII/463/22 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rabka-Zdrój na lata 2023-2028, która przewiduje różnorakie działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego, między innymi poprzez zaplanowanie środków budżetowych na niezbędne remonty i modernizacje, a także na budowę nowych lokali mieszkalnych.

W roku 2023 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju z wygospodarowanych środków własnych realizował zadania remontowe na łączną kwotę 92.962,95 zł:

– przeprowadzono remont trzech łazienek oraz dokonano wymiany drzwi wejściowych w willi Dewajtis na kwotę 21.466,00 zł,

– wymieniono witrynę z drzwiami wejściowymi oraz przeprowadzono remont klatki schodowej w willi Bagatela na kwotę 14.000,82 zł,

– wymieniono stolarkę okienną w budynku komunalnych w Rabce-Zdroju przy ul. Wiejska 1 na kwotę 10.830,00 zł,

– dokonano zabezpieczania uszkodzonego dachu zabytkowej willi Krzywoń na kwotę 3.771,62 zł

– na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się mieszkania stanowiące własność Gminy Rabka-Zdrój wpłacono łącznie kwotę 42.894,51 zł.

ZAKŁADY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rabce-Zdroju kontynuował realizację optymalizującego koszty działalności pakietu inwestycyjnego. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w 2023 roku przekroczyły kwotę 1,1 mln zł brutto. Główne zadania jakie zrealizowano to dalsza optymalizacja pracy układu napowietrzania oczyszczalni ścieków poprzez instalację dodatkowej mniejszej i energooszczędnej dmuchawy do napowietrzania komór SBR. Dopełnieniem tych działań w procesach oczyszczania ścieków była budowa kolejnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy blisko 50 kWp. W zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej wybudowany został nowy odcinek przy ul. Poniatowskiego w kierunku osiedla do Gila za kwotę 209 tyś zł. Natomiast w zakresie optymalizacji pracy układu sieci wodociągowej przebudowano odcinek sieci wzdłuż ulicy Zaryte za 165 tyś zł oraz zmodernizowano układ sterowania jednej z pompowni wody na terenie miasta za kwotę blisko 37 tyś zł.

ZAKŁADY KOMUNALNE SP. Z O. O.

W 2023 roku Spółka świadczyła usługi użyteczności publicznej i realizowała z należytą starannością zlecone zadania, prowadziła również działalność komercyjną. Celem Spółki jest ciągłe doskonalenie prowadzonych zadań dbając o środowisko naturalne i jego zrównoważony rozwój, również po przez wymianę floty do realizacji usług na nowszą i mniej usterkową. Zakupiono w tym celu pojazd specjalny typu śmieciarka, ładowarkę teleskopową oraz kontenery KP-6 – realizując sukcesywnie zamierzenia Spółki z lat 2021-2022.Budynki użytkowane przez Spółkę częściowo zostały zmodernizowane przez Urząd Miejski w ramach projektu „Klimatyczne Uzdrowiska”. Spółka prowadziła remonty w majątku należącym do Gminy Rabka-Zdrój, a użytkowanymi przez Spółkę. Rozpoczęto realizację remontów na Bazie Transportowej przy ul. Podhalańskiej 17 b poprzez remont wewnątrz obiektów, garaży i wiat oraz odwodnienie budynków. Obiekt Sortowni Surowców Wtórnych przy ulicy Zaryte 141 b został dostosowany do przepisów przeciwpożarowych oraz wymogów ochrony środowiska, a także decyzji na zbiera- nie odpadów, zrealizowano boksy na poszczególne frakcje surowców.

Wychodząc naprzeciw potrzeb Mieszkańców Rabki-Zdroju korzystają- cych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, Spółka dostosowała obiekt w taki sposób, aby zwiększyć świadomość ekologiczną oraz ułatwić korzystanie z obiektu.

W budynku Administracyjnym przy ul. Kilińskiego 46 b na bieżąco wykonywane były remonty wewnątrz pomieszczeń, poprawiono warunki bezpieczeństwa użytkowników i klientów Biura Obsługi Klienta Spółki.

Rok 2023 był kolejnym rokiem poprawy wizerunku Spółki poprzez dalsze doskonalenie jakości świadczonych usług, poprawy estetyki obiektów oraz wymiany parku maszynowego. Proces ten nieustannie prowadzony jest od roku 2020 i został on przyjęty w „Strategii Spółki Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Rabce-Zdrój na lata 2021-2022 z perspektywą lat następnych”.

SZPITAL MIEJSKI W RABCE-ZDROJU SP. Z O. O.

Rok 2023 stał się rokiem przełomowym dla spółki „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o. Po czterech latach porządkowania spraw organizacyjnych, finansowych i kadrowych nadszedł czas na najtrudniejszy etap – przebudowa i remonty zapuszczonych budynków szpitala.

Jako pierwszy został wyremontowany budynek obecnego laboratorium diagnostycznego. W drugiej kolejności rozpoczęliśmy remont, który okazał się całkowitą przebudową, głównego budynku szpitala. To największa inwestycja od dziesięcioleci w Rabce-Zdroju. Ze względu na nakłady inwestycyjne i oczekiwania społeczne.

Rok 2023 to zakontraktowanie na kolejne 5 lat świadczeń w oddziałach wewnętrznym i chirurgii planowej oraz poradni domowego leczenia tlenem. To skuteczna batalia z NFZ o zapłatę nadwykonań za I półrocze 2023 r. i walka o możliwość prowadzenia działalności w nowych miejscach. Pomimo wszystko, od strony finansowej, rok zakończymy dodatnim wynikiem finansowym, bez żadnych zobowiązań przeterminowanych.

Najważniejszym wydarzeniem dla szpitala w 2023 r. było przeniesienie działalności do nowych lokalizacji: Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego i DW „Karabela”. Niby przygotowywaliśmy się do tego od dwóch lat ale decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o natychmiastowym opuszczeniu budynku wymusiła niespodziewane przyspieszenie. Wcześniej problemy ze znalezieniem lokalizacji zastępczych zaczęły zniechęcać do jakiegokolwiek działania. Dlatego ta decyzja była jak traf, który w sposób nieodwracalny zadecydował o rozpoczęciu tego trudnego zadania. To przy- spieszyło negocjacje dotyczące wynajmu budynków i adaptacje nowych pomieszczeń pod działalność komórek szpitalnych. Praktycznie cała operacja adaptacji i przeprowadzki trwała trzy tygodnie. Jest to wręcz niewiarygodne. Jestem dumny z całego zespołu pracowników szpitala, z ich zaangażowania, które pozwoliło, praktycznie bez przerwy, rozpocząć działalność w nowych miejscach.

PROBLEMY

ODPADY KOMUNALNE

Na koniec 2023 roku ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 3854 i obejmowała 13 327 mieszkańców. Ilość nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 90.

W roku 2023 z terenu Gminy zebrano 1162 ton odpadów segregowanych, 2038 ton odpadów zmieszanych i 340 ton bioodpadów.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w roku 2023 wyniosły 5 429 310,86 zł. Mieszkańcy wpłacili 4 598 644,06 zł, Gmina dopłaciła 830 666,80 zł. za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: w styczniu dla budynków jednorodzinnych 33,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, dla nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne w kompostowniku przydomowym 23,00 zł od jednego mieszkańca, dla budynków wielorodzinnych stawka 27,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. W lutym nastą- piła zmiana stawek, które wynoszą dla budynków jednorodzinnych 37,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, dla nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne w kompostowniku przydomowym 27,00 zł od jednego mieszkańca, dla budynków wielorodzinnych stawka 31,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

UTRZYMANIE MIASTA

Na bieżące utrzymanie dróg w Gminie Rabka-Zdrój wydatkowano 756 511,47 zł. W ramach tego zadania wykonano m.in. znaki, uzupełnienie ubytków, tłuczniowanie, udrożnienie kanalizacji deszczowej, naprawa przepustów. Na utrzymanie zieleni w Parku Zdrojowym i na ciągach ulicznych oraz na koszenie, czy ukwiecenie Gmina wydatkowała w 2023 r. 648 528,79 zł. Oczyszczanie miasta kosztowało 3 221 918,40, w ramach którego m.in. zimowe utrzymanie; opróżnianie kosze, utrzymywanie toalet miejskich, utrzymywanie czystości w Parku Zdrojowym oraz w mieście. Koszt oświetlenia ulicznego miasta i gminy wyniósł 911 744, 20 zł.

STABILIZACJA OSUWISKA – ULICA ZAKOPIAŃSKA

W dniu 18.01.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, pn.:,,Stabilizacja osuwiska nr 136127 wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+515,91- 1+630,71 w miejscowości Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”. Termin składania ofert ustalony został na dzień 05.02.2024 r., natomiast termin realizacji zadania: 4 miesiące od daty podpisania umowy. Została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 136127 wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+515,91 – 1+630,71 w miejscowości Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”, na podstawie której nadzór budowlany wydał decyzję nakazującą Gminie Rabka-Zdrój do dnia 30.6.2024 r. wykonanie robót budowlanych naprawczych doprowadzających drogę do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami umożliwiającymi jej bezpieczne użytkowanie. Dokumentacja budowlana stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi ul. Zakopiańska została pozytywnie zweryfikowana Przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym Ziemi oraz Usuwania ich Skutków. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji PKP przystąpiło do realizacji zadania poprzez prace stabilizujące mur oporowy, jak i kotwienie osuwiska. Po zakończeniu prac przez PKP, Gmina niezwłocznie przystąpi do realizacji pozostałej części stabilizacji osuwiska tj. palowania, a następnie odtworzenia drogi.

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY

Nasze miasta partnerskie okazały ogromne wsparcie i zorganizowały zbiórki pieniężna dla obywateli Ukrainy. Środki przekazane w 2023 r. przez Chateau Gontier, Murrhardt, Frome oraz Oak Ridge to łącznie 476.542,16 zł.

Od pierwszego dnia wybuchu konfliktu na Ukrainie pracownicy samorządowi włączyli się aktywnie w wielotorową pomoc uchodźcom napływającym do naszego miasta. Gmina na bieżąco realizowała wsparcie dla tych uchodźców, którzy wymagali pomocy ze względu na sytuację finansową i życiową. Ogromnym wsparciem również była Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, która od początku wspierała wszystkie działania pomocowe. Założono konto bankowe, dostosowany budynek przy ul. Do Pociesznej Wody 2 A, gdzie prowadzone było do końca czerwca Centrum pomocy i integracji dla uchodźców z Ukrainy. Gmina przekazała do FRRR w 2023 roku 90 059,17 zł na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie dla obywateli Ukrainy w zakresie bytowania i edukacji, w ramach którego zakupywane i dystrybuowane były wśród ukraińskiej społeczności środki higieny osobistej, artykuły żywnościowe, a także prowadzone były kursy języka polskiego. Z pomocy skorzystało ponad 2 000 osób.

KRÓTKA STATYSTYKA:

Przebywających na terenie Gminy Rabka-Zdrój obywateli Ukrainy – od początku wybuchu wojny zarejestrowano ponad 3500 osób

Korzystających z magazynu – 2000 osób

Nadanych statusów UKR od początku wybuchu wojny – 1641

Przebywających na terenie Gminy w ośrodkach – ok. 850 osób

Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym / dożywianie, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składki zdrowotne, jednorazowe świadczenie 300, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, świadczenia rodzinne, składki społeczne, składki zdrowotne – 1.728 346,05 zł. Ponadto w 2023 roku gmina dodatkowo otrzymała środki na realizację zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości: 2.933.346,00 zł.

INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

Rada Miejska w Rabce-Zdroju w roku 2023 obradowała na 17 sesjach. Podjęto 100 uchwał, w tym 30 uchwał prawa miejscowego. Radni w 2023 r. złożyli łącznie: 155 interpelacji, wniosków i zapytań. W minionym roku odbyło się 46 posiedzeń komisji:

Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju – 1 posiedzenie, które prowadziła Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami Józefa Śmietana.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami oraz Komisji Uzdrowisko- wej – 1 posiedzenie, które prowadziła Przewodnicząca KRGBIGO Józefa Śmietana oraz Przewodniczący KU Paweł Rogowiec.

Komisja Rewizyjna – 6 posiedzeń, Przewodniczący Dariusz Krzysztof.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 11 posiedzeń, Przewodnicząca Aleksandra Koper.

Komisja Uzdrowiskowa – 7 posiedzeń, Przewodniczący Paweł Rogowiec.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami – 14 posiedzeń, Przewodnicząca Józefa Śmietana.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 3 posiedzenia, Przewodnicząca Dorota Majerczyk.

Doraźna Komisja Statutowa – 4 posiedzenia, Przewodniczący Jacek Latawiec.


Katarzyna Karkula, Józefa Śmietana Dorota Majerczyk Małgorzata Hoim, Jacek Latawiec, Piotr Żółtek Jan Kwatyra, Robert Skipiała, Paweł Rogowiec, Michał Skowron Marek Ciepliński, Piotr Ptak, Dariusz Krzysztof, Rafał Wójtowicz Aleksandra Koper
Ilość posiedzeń 17 17 17 17 17 17
Nieobecności 5 4 3 2 1 0
% obecności 71% 76% 82% 88% 94% 100%

Serdecznie dziękuję Radnym za pracę i zaangażowanie we wszelkie zadania na rzecz Gminy Rabka-Zdrój. Dziękuję również pracownikom Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju oraz pracownikom jednostek miejskich. Rok 2023 nie należał do najłatwiejszych, lecz Wasza determinacja i poświęcenie sprawiły, że osiągnęliśmy wiele ważnych celów. Dziękuję za podejmowane decyzje, podejście do problemów oraz za troskę o dobro mieszkańców naszej gminy. Przepraszam, jeżeli niektóre zdania planowane na rok 2023 nie zostały ukończone lub nie zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami. Zrozumiałe jest, że każdy rok niesie ze sobą wyzwania i niespodzianki, z którymi czasem trudno jest się uporać. Wierzę, że nasze doświadczenia z roku 2023 staną się cenną lekcją, która pozwoli nam jeszcze lepiej przygotować się do przyszłych wyzwań, które czekają nas w 2024 roku.