Szanowni Mieszkańcy!

Minął drugi rok kierowania przeze mnie Naszą Gminą. Oczekiwania społeczne są bardzo duże – moje również. Jednak „tak krawiec kraje, jak mu materii staje”. Nie ma możliwości, by wieloletnie zaległości nadrobić natychmiast. Nie jest to usprawiedliwienie, ale realna ocena sytuacji. Konsekwentnie rozwiązujemy stare, „nierozwiązywalne” problemy, nadrabiamy opóźnienia organizacyjne i inwestycyjne. To podsumowanie 2020 r. pokazuje nie tylko postępy w realizacji naszych celów, ale również problemy, które musimy rozwiązać. W imieniu mieszkańców, swoim własnym oraz Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju chciałbym serdecznie podziękować firmie Blachotrapez za przekazanie darowizny na rzecz Gminy Rabka-Zdrój i pomoc w realizacji zadań polegających na zmianie pokrycia dachowego tężni i remoncie budynku na stadionie miejskim.

 

Rabka-Zdrój stawia na aktywny wypoczynek i rozwój tras rowerowych w Gminie.

W roku 2020 rozpoczęły się prace nad realizacją 4 dużych projektów związanych z aktywnym wypoczynkiem mieszkańców.

1. W ramach projektu pn. „Łagodzenie zmian klimatu na terenie Gminy Rabka-Zdrój – zielono-niebieska infrastruktura” złożono wniosek do Funduszy Norweskich na kwotę 9.900.373,03 zł. Wartość całkowita zadania to 12.911.038,42 zł. Inwestycja przewiduje m.in. opracowanie dokumentacji i wykonanie prac budowlanych w zakresie stworzenia 5 odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości 3347 m (odcinek I: Traczykówka – Bulwary, odcinek II: od Pociesznej Wody do mostu, odcinek III: od mostu do Rynku, odcinek IV: ul. Sądecka, Rynek, Kasprowicza, odcinek V: ul. Kasprowicza – ul. Jana Pawła II). Ścieżki rowerowe zostaną wykonane w technologii wodoprzepuszczalnej umożliwiającej zatrzymywanie wody opadowej w miejscu jej powstania. Ścieżki zostaną wyposażone w infrastrukturę towarzyszącą i odpowiednio oznakowane.

2. Sieć szlaków na Krzywoniu (fot.) – zabezpieczono kwotę 500.000,00 zł na wykonanie projektu tras opracowanych przez aktywnie działających lokalnych sportowców. Uzyskano zgodę Lasów Państwowych na budowę tras.

3. VeloRaba – projekt uzgodniony z Urzędem Marszałkowskim. Trasa będzie przebiegała po atrakcyjnych terenach doliny rzeki Raby łączących miejscowości: Bochnia, Gdów, Dobczyce, Myślenice, Mszanę Dolną i Rabkę-Zdrój.

4. Uzgodnienie MOR (Miejsc Odpoczynku Rowerzystów) w ramach środków LGD Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Na budowę MOR w Parku Zdrojowym, w Ponicach oraz w Rdzawce (zadaszenia, ławeczki, stoliki, stojaki na rowery) zaplanowano kwotę 180.000 zł.

BUDŻET

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku wynosiło 24.334.812 zł. Od objęcia przeze mnie funkcji burmistrza w listopadzie 2018 r. uległo zmniejszeniu o prawie 2 miliony zł.

W samym 2020 roku suma spłaconych rat kredytów wyniosła 4.280.388,00 zł. Wydatki inwestycyjne w 2020 r. były bardzo wysokie i zamknęły się kwotą 13.364.031,85 zł. To właśnie równowaga pomiędzy pozyskiwaniem zewnętrznych środków inwestycyjnych (9.157.971,35 zł) i rozsądna gospodarka zastaną „biedą” jest miarą odpowiedzialności za publiczne pieniądze. Mają one służyć całemu społeczeństwu, a nie jedynie wąskiej grupie osób. Nie jest sztuką zaciągać kredyty, zostawiając problem spłaty innym. Sztuką jest pozyskiwać środki zewnętrzne, mądrze nimi zarządzać, a także rozważnie gospodarować własnymi dochodami. Potwierdzeniem tego, że to ma sens, jest niezależny Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Za rok 2019 Gmina Rabka-Zdrój znalazła się na 207. miejscu spośród 628 gmin miejsko-wiejskich. Przypomnę, że rok wcześniej było to 400. miejsce. To olbrzymi awans, po rocznej działalności, który pokazuje również w jakim miejscu byliśmy. Również kolejny ranking – XVI Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej“ pokazuje zmiany w Rabce-Zdroju. Pozycja 61. na 874 sklasyfikowanych samorządów w Polsce, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój, również potwierdza, że przyjęte kierunki działania są właściwe. Nie jest to powód do dumy, tylko do refleksji nad minionymi latami.

W 2020 r. budżet Rabki-Zdroju w pozycji dochody zamknął się kwotą 88.528.684,50 zł (w tym: dochody bieżące 81.012.907,28 zł, dochody majątkowe 7.515.777,22 zł), co stanowi 104,58% planu dochodów (84.653.075,84 zł, w tym: dochody bieżące 79.782.043,19 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.871.032,65 zł).

Wydatki w 2020 r. wyniosły 83.410.736,59 zł (w tym: wydatki bieżące 70.046.704,74 zł, wydatki majątkowe 13.364.031,85 zł), co stanowi 93,20% planu (89.499.097,90 zł, w tym wydatki bieżące 74.706.481,62 zł, wydatki majątkowe 14.792.616,28 zł).

W 2020 r. Gmina Rabka-Zdrój pozyskała środki finansowe zewnętrzne w wysokości 11 494 118,67 zł i, m.in. dzięki temu osiągnęła nadwyżkę finansową, która pozwoliła na spłatę części zadłużenia i zrównoważenie budżetu.

Jeszcze jedna refleksja.

Środki otrzymywane od rządu na szkoły i przedszkola są niewystarczające na ich utrzymanie. Gmina Rabka-Zdrój w 2020 r. otrzymała subwencję oświatową w wysokości 15.375.569,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 649.386,54 zł, natomiast wydatki wyniosły 23.442.154,36 zł. To oznacza, że do oświaty musieliśmy dołożyć ponad 7,5 mln zł z własnych środków. To pieniądze, których brakuje na inne potrzebne zadania.

URZĄD MIEJSKI

Rok 2020 nie był rokiem łatwym zarówno dla samorządu, jak również mieszkańców. Pomimo pandemii staraliśmy się nie ograniczać mieszkańcom dostępu do urzędu. Każdy mógł załatwić swoje sprawy w przebudowanych pomieszczeniach Biura Obsługi Mieszkańców.

Na 31 grudnia 2019 roku Urząd Miejski w Rabce-Zdroju w swojej strukturze organizacyjnej posiadał 73,75 etatów, które w ciągu roku uległy redukcji / zmniejszeniu / w związku z wprowadzoną polityką racjonalizacji oszczędnościowej i kadrowej. Na koniec roku 2020 ilość etatów w Urzędzie Miejskim Rabce-Zdroju uległa zmniejszeniu i wynosiła 69,75, z tym zastrzeżeniem, iż 8 osób (8 etatów) przebywa na dłuższych zwolnieniach lekarskich L4 powyżej 30 dni, urlopach wychowawczych czy bezpłatnych, a ich zadania są realizowane przez pozostałych pracowników w poszczególnych wydziałach.

Ilość korespondencji wpływającej na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. zamyka się liczbą 22.427 pism (wniosków). Ilość korespondencji wysłanej z Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju za 12 miesięcy 2020 roku wyniosła 47.153 pism.

Do Burmistrza Rabki-Zdroju wpłynęły 133 wnioski o informację publiczną, która bardzo angażuje wszystkich pracowników urzędu, a która musi być traktowana priorytetowo, tak aby nie doprowadzać do zwłoki i skargi na bezczynność organu.

Burmistrz Rabki-Zdroju wydał 200 zarządzeń ogólnych oraz 39 zarządzeń wewnętrznych, którymi regulował sprawy finansowe oraz organizacyjne Urzędu i Gminy.

W 2020 r. złożono 20 wniosków o finansowanie zewnętrzne:

I. W zakresie oświaty wnioskowano o kwotę 1.739.887,33 zł na:

1. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 682.860,00 zł,

2. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 160.366,19 zł,

3. remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80.000,00 zł (całkowita wartość zadania to 100.954,94 zł),

4. dotację w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 4.000,00 zł,

5. doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym:

• w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskano 70.000,00 zł (zakupiono 35 sztuk laptopów),

• „Zdalna Szkoła+” pozyskano 105.000,00 zł – zakupiono 51 laptopów oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne,

• 1 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – uzyskano grant na kwotę 74.968,50 zł,

6. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymano środki finansowe na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 74.794,00 zł,

7. pozyskano wpływy związane ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020 r.

w kwocie 487.898,64 zł.

II. Wnioski złożone na inne zadania – kwota 32.303.145,18 zł na zadania:

8. „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój oraz Gminy Miasto Jordanów” – wniosek złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość zadania dla Gminy Rabka-Zdrój to 2.825.067,67 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 70%.

9. „Łagodzenie zmian klimatu na terenie Gminy Rabka-Zdrój – zielono-niebieska infrastruktura” – wniosek złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość zadania dla Gminy Rabka-Zdrój to 12.911.038,42 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w wysokości 9.908.340,38 zł. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie sieci ścieżek rowerowych, zielone przystanki, wykonanie nasadzeń i utworzenie ogrodów zielonych oraz wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

10. Kulturowe warsztaty i wydarzenia integracyjne na terenie Gminy Rabka-Zdrój w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – całkowita wartość zadania to 50.000,00 zł, w tym dofinansowanie 31.815,00 zł.

11. Innowacyjna promocja Gminy Rabka-Zdrój w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – całkowita wartość zadania to 70.807,16 zł, w tym dofinansowanie 45.050,00 zł.

Wnioski w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego:

12. „Przebudowa deptaka w ciągu ul. Orkana w Rabce-Zdroju”– całkowita wartość 2 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1,7 mln zł.

13. „Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój” – całkowita wartość 1,6 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1,36 mln zł.

14. „Budowa budynku – mieszkań komunalnych w Rabce-Zdroju” – całkowita wartość 4 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 3,6 mln zł.

15. „Rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju wraz z budową kładki dla pieszych” – całkowita wartość 3,3 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 2,8 mln zł.

16. „Utworzenie strefy aktywności w Rabce-Zdroju” – całkowita wartość 3,5 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 2,975 mln zł.

17. „Przebudowa drogi ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju” – całkowita wartość 2,0 mln zł,

w tym wnioskowane dofinansowanie 1,7 mln zł.

18. „Przebudowa drogi gminnej 364553K ul. Tetmajera w km 0+266-0+658 w miejscowości Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój” – wniosek złożony w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

19. „Budowa drogi gminnej 364532K ul. Nowy Świat w km 0+000-0+237 (obiekt mostowy w km 0+009-0+042) w miejscowości Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój” – wniosek złożony w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

20. Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów –

kwota wnioskowana 2 763 972,00 zł.

Inwestycje

ZADANIA ZREALIZOWANE w 2020 roku

I. Remonty w placówkach oświatowych – wartość zadań 236.486,10 zł (w tym pozyskane środki to 80.000,00 zł):

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce-Zdroju – malowanie szatni, malowanie uzupełniające łazienek szkolnych, lamperii i sufitów na korytarzach szkolnych.

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce-Zdroju w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” – wykonano remont kuchni wraz z zapleczem oraz zakupem wyposażenia.

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce-Zdroju – wykonano remont schodów wejściowych, położono panele w 3 klasach lekcyjnych.

4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Rabce-Zdroju – wykonano remont placu przy szkole.

5. Szkoła Podstawowa w Ponicach – pomalowano sale lekcyjne, korytarze koło szkolnych sanitariatów i przedszkola, ułożono panele podłogowe w 2 salach lekcyjnych i części korytarza, wykonano ściankę działowa w sali nr 12, dzięki temu wydzielono pomieszczenie do prowadzenia specjalnych zajęć wyciszających oraz odmalowano i zaadaptowano dwie sale dla przedszkola.

6. Szkoła Podstawowa w Chabówce – remont szkolnych sanitariatów na parterze i I piętrze.

7. Szkoła Podstawowa w Rdzawce – wykonano remont kominów, rynien i piorunochronów na budynku szkoły, pomalowano w szkole ściany korytarza w obrębie klas I-III.

8. Przedszkole Miejskie nr 1 – wykonano remont dwóch sal przedszkolnych, tj. położono panele oraz pomalowano jedną salę celem dostosowania ich zgodnie z wymogami GIS i MEN do otwarcia przedszkola w trakcie pandemii COVID-19.

II. Realizacja pozostałych zadań na kwotę 7.299.110,47 zł, z tego otrzymano dofinansowanie 4.577.247,02 zł:

1. Przebudowa drogi Piłatówka w miejscowości Rdzawka w ramach środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – całkowita wartość zadania 50.887,51 zł, w tym dofinansowanie 25.443,00 zł.

2. Przebudowa ul. Traczykówka – całkowita wartość zadania 1.076.509,08 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 410.111,00 zł.

3. Remont Al. Tysiąclecia – całkowita wartość zadania 534.980,79 zł, w tym dofinansowanie 234.524,00 zł.

4. Modernizacja budynku zaplecza na stadionie – całkowita wartość projektu 211.377,79 zł, w tym dofinansowanie 120.186,00 zł.

5. Rozbudowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz utworzenie siłowni zewnętrznej w Ponicach – całkowita wartość projektu 259.662,56 zł, w tym dofinansowanie 156.590,00 zł.

6. Rozbudowa strefy wypoczynku, rekreacji i zabawy w Chabówce – całkowita wartość projektu 133.658,36 zł, w tym dofinansowanie 83.789,00 zł.

7. Opracowanie Strategii elektromobilności Gminy Rabka-Zdrój – wartość dofinansowania 50.000,00 zł.

8. Przebudowa ul. Kasprowicza w Rabce-Zdroju – całkowita wartość zadania 2.025.876,40 zł, w tym dofinansowanie 1.382.918,00 zł.

9. Przebudowa ul. Nowy Świat w Rabce-Zdroju – całkowita wartość zadania 1.526.988,35 zł, w tym dofinansowanie 1.002.337,00 zł.

10. Przebudowa drogi do osiedla Litwinówka w Rdzawce – wartość zadania 52.210,28 zł.

11. Przebudowa chodnika od ul. Jana Paw3a II do ul. Na Banię w Rabce-Zdroju – wartość zadania 83.702,09 zł.

12. Zabezpieczenie zaplecza dla Klubu Sportowego w Chabówce – wartość zadania 79.259,66 zł.

13. Dom Solanki „Różne oblicza wody” – dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Jarabina na Słowacji – wartość prac w latach 2019-2020 to jest 1 546 852,36 zł, w tym dofinansowanie 1.111.349,02 zł.

14. Wymiana pokrycia dachowego Pijalni wód mineralnych i Tężni solankowej – wartość zadania 102.648,58 zł. W ramach zadania wymieniono gont na blachodachówkę typu Janosik.

.

W TRAKCIE REALIZACJI

1. Zaangażowana szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych Gminy Rabka-Zdrój – całkowita wartość projektu to 1.958.147,27 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 95%, tj. 1.858.307,27 zł.

2. Budowa Wodnego Placu Zabaw – całkowita wartość zadania 3.792.678,90 zł, w tym dofinansowanie 2.844.509,15 zł. Umowa z dotychczasowym wykonawcą została rozwiązana i uruchomiona została procedura udzielenia zamówienia publicznego.

3. Małopolskie Talenty – utworzenie trzech Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój dla I i II etapu edukacyjnego – całkowita wartość projektu 418.807,50 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 95%, tj. 390.647,50 zł.

4. Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych przy ul. Jana Pawła II w Rabce-Zdroju – koszt całkowity: 2.668.905,26 zł, wartość dotacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki to 844.200,00 zł.

5. Przebudowa murawy boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska” – całkowita wartość zadania 2.743.204,25 zł, w tym dofinansowanie 1.038.490,00 zł.

6. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chabówce – całkowita wartość zadania 3.955.000,00 zł. Planowane zakończenie inwestycji – koniec czerwca 2021 r.

7. Budowa placu zabaw w Rdzawce – wartość zadania 409.029,07 zł. W ramach zadania zamontowane będą urządzenia zabawowe oraz siłowni zewnętrznej, a także utwardzony i ogrodzony teren placu zabaw. Termin zakończenia – II kwartał 2021 r.

8. Willa Anioł – odbudowa spalonego drewnianego budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną, wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego – wartość pozyskanego odszkodowania 1.083.710,00 zł. Gmina jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Odbudowa ruszy niezwłocznie po ich zakończeniu.

Więcej informacji o inwestycjach: www.rabka.pl

Spółki Miejskie

„Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o.

Szpital odzyskał płynność finansową. W dalszym ciągu trwają działania zmierzające do racjonalizacji kosztów oraz poprawy oferty diagnostyki i usług medycznych. W miarę możliwości finansowych wymieniany jest sprzęt i aparatura medyczna. Od lipca 2019 r., pomimo bieżących trudności wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia przekroczyły kwotę 1,5 mln zł, z czego ok. 1,2 mln zł pochodziło ze środków własnych. Najważniejsze zakupy to zestaw endoskopowy do kolonoskopii i gastroskopii, wieża artroskopowa, zestaw wysiłkowy dla kardiologii. Szpital prowadził oddział covidowy i, jak cała działalność szpitalna w Polsce, czeka na rządowe decyzje dotyczące przyszłości placówek szpitalnych. W tym trudnym okresie, dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, pozyskano darowizny rzeczowe i finansowe na kwotę ponad 800 tys. zł. Zatrudniono nowych lekarzy w zakresie dermatologii, ortopedii, urologii, endoskopii, angiologii, onkologii piersi. W

2020 r. Gmina Rabka-Zdrój podniosła kapitał zakładowy w Spółce o 1 mln zł poprzez zamianę pożyczek udzielonych Spółce w 2015 r. (i „przejedzonych” w tamtym czasie na bieżące wydatki) na objęcie nowych udziałów. Gmina w dalszym ciągu jest jedynym 100% właścicielem spółki.

Zakłady Komunalne sp. z o. o.

Nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki. Przeprowadzony audyt wewnętrzny wykazał konieczność wprowadzenia działań naprawczych.

Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w roku 2020 r. wykonały na Cmentarzu Komunalnym Rabka-Zdrój „Zabornia” Kolumbarium modułowe na 16 nisz (32 urny) oraz zagospodarowały nową kwaterę pod grobowce. W 2021 r. planowane jest również rozpoczęcie budowy kaplicy.

Dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego odbioru odpadów Spółka wyposażyła samochody w wideorejestratory.

Na potrzeby mieszkańców Rabki-Zdroju zakupiono 2 przyczepki do transportu odpadów wielkogabarytowych, które Spółka użycza zainteresowanym mieszkańcom.

W celu poprawy jakości świadczonych usług planowane jest doposażenie Spółki w dodatkowy specjalistyczny sprzęt.

Zakłady Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

W grudniu 2020 r. Spółka otrzymała na własność od Gminy Rabka-Zdrój oczyszczalnię ścieków. To wzmocni jej możliwości rozwojowe, w tym przede wszystkim modernizację oczyszczalni ścieków, remonty sieci w Rabce-Zdroju oraz budowę nowej sieci kanalizacyjnej w Ponicach i wodociągowej w Chabówce. Spółka po raz pierwszy w swojej działalności pozyskała zewnętrzne środki na projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej w Ponicach i sieci wodociągowej w Chabówce” w wysokości 1.285.687 zł.

Problemy

Odpady komunalne

Tematem ostatnich miesięcy są ceny odpadów komunalnych oraz częstotliwość ich wywożenia. To problem ogólnopolski dotykający wszystkie gminy w Polsce. Na 31.12.2020 r. złożonych było 3620 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obejmowały 12979 mieszkańców. Oficjalnie na terenie Gminy Rabka-Zdrój zameldowanych jest 16 927 osób.

Różnica w liczbie osób zgłoszonych w deklaracjach, a osób zameldowanych na terenie Gminy Rabka-Zdrój wynika z dużej liczby osób czasowo zamieszkujących za granicą oraz studiujących.

Do końca 2020 r. z terenu Gminy zebrano 1234 ton odpadów segregowanych, 1888 ton odpadów zmieszanych i 371 ton odpadów zielonych. Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2020 wyniosły 4.134.340,35 zł. Mieszkańcy wpłacili 3.590.213,63 zł. Gmina z budżetu dopłaciła 544.126,72 zł.

Dla nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne, od kwietnia 2020 r. stawka pozostała niezmieniona i wynosi 23,00 zł od osoby. Bez zmian pozostała również stawka 27,00 zł od osoby dla budynków wielorodzinnych. Na koniec roku została podniesiona stawka do wysokości 33,00 zł od osoby za odbiór odpadów z budynków jednorodzinnych niekompostujących odpady biodegradowalne. Zwiększenie stawki podyktowane było odbiorem dużej ilości odpadów biodegradowalnych.

Najważniejsze czynniki decydujące o wysokości ceny „odpadów” to: drastyczny wzrost opłaty środowiskowej, wzrost produkcji śmieci przez mieszkańców, rosnące z roku na rok koszty paliwa, energii elektrycznej i płacy minimalnej oraz nieuczciwe wypełnianie deklaracji przez właścicieli nieruchomości, ukrywających rzeczywistą liczbę zamieszkiwanych osób.

Gmina nie może i nie zarabia na „śmieciach”, nie powinna przeznaczać środków z budżetu na pokrycie kosztów zagospodarowywania odpadów. Zebrane od mieszkańców opłaty powinny wystarczyć na pokrycie kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów.

Mieszkania komunalne

Nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju. Ambitne plany rozwojowe nowego kierownika zderzyły się ze stanem faktycznym. Od 1998 roku sprzedano 165 mieszkań w najlepszym stanie technicznym z 80% bonifikatą. Pozyskane środki nie zostały wykorzystane do poprawy stanu pozostałych budynków. W XXI wieku, w zasobie mieszkaniowym Gminy Rabka-Zdrój, znajdują się lokale bez bieżącej wody i kanalizacji, ze wspólnymi łazienkami i ubikacjami na zewnątrz budynków lub na korytarzach. Od roku 2013 nie wykonano pięciu prawomocnych decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz dwóch Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zakazujących użytkowania kominów w siedmiu budynkach będących własnością Gminy Rabka-Zdrój. Poprzestano jedynie na odwołaniu się od tych decyzji wydanych w I instancji, a po ich uprawomocnieniu zaniechano jakichkolwiek działań zmierzających do likwidacji zagrożenia życia i zdrowia lokatorów tych budynków. Tej wiedzy nie mieli radni ani lokatorzy.

Trwają prace zabezpieczające życie i zdrowie lokatorów. Złożono wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o budowę budynku wielorodzinnego ze środków rządowych. Złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie dwóch dodatkowych budynków wielorodzinnych, w których znalazłyby się mieszkania dla młodych, a także osób niepełnosprawnych.

Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej

Michał Skowron, Przewodniczący Rady Miejskiej.

Rada Miejska w Rabce-Zdroju obradowała na 13 sesjach zwyczajnych. Podjęto 129 uchwał, w tym 56 uchwał prawa miejscowego.

Radni w 2020 r. złożyli łącznie 169 interpelacji, wniosków i zapytań.

W minionym roku odbyły się następujące posiedzenia komisji:

1. Komisja Rewizyjna – 3 posiedzenia – Przewodniczący Robert Skipiała,

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 6 posiedzeń – Przewodnicząca Aleksandra Koper,

3. Komisja Uzdrowiskowa – 3 posiedzenia – Przewodniczący Paweł Rogowiec,

4. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami – 6 posiedzeń – Przewodnicząca Józefa Śmietana,

5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 5 posiedzeń – Przewodnicząca Dorota Majerczyk,

6. Doraźna Komisja Statutowa – 3 posiedzenia oraz 7 posiedzeń roboczych – Przewodniczący Piotr Ptak,

7. Wspólne posiedzenia komisji problemowych Rady Miejskiej – 9 posiedzeń – prowadził

Michał Skowron – Przewodniczący Rady Miejskiej.

Rozwój Rabki-Zdroju: Postępy w realizacji kroków milowych

 

Zastane zadłużenie Gminy, o którym wielokrotnie informowałem, spowodowało, że szczególnie skupiłem się na pozyskaniu środków zewnętrznych, nadzorowaniu inwestycji kolejowych i rozwiązań drogowych przy Zakopiance i w naszej Gminie. To inwestycje strategiczne dla Rabki-Zdroju, to kroki milowe, o których mówiłem rok wcześniej. Poniżej przedstawiam stopień ich realizacji.

CelStopień realizacjiPlanowane działania
Wykonanie odwiertu termalnegoZłożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 17.577.619,00zł. Wniosek po dwóch pozytywnych ocenach: formalnej i merytorycznej.Rozpoczęcie realizacji projektu po uzyskaniu dofinansowania.
Budowa stacji narciarskiejZe względu na problemy z właścicielami gruntów przygotowywana jest nowa koncepcja trasy kolejki i uzyskiwanie zgód właścicieli działek.Rozpoczęcie prac przygotowawczych w roku 2022.
Lepsza komunikacja w stronę KrakowaZgodnie z porozumieniem z GDDKiA, zostało zaprojektowane i wykonane przejście dla pieszych zlokalizowane w ciągu drogi krajowej ul. Zaryte. Dokumentacja na wykonanie chodnika w ciagu drogi krajowej ul. Zaryte jest na etapie projektowania i uzgodnień.
Dokumentacja na wykonanie zatok w ciągu drogi krajowej ul. Zaryte jest na etapie uzgodnień z GDDKiA.
Dokumentacja na opracowanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Chabówce jest na etapie uzgodnień z ZDW, z PKP zostało już uzgodnione.
Dalsze monitorowanie postępu prac.Roboty będą realizowane po uzyskaniu stosownych zgód i pozwoleń.
Dwupoziomowy węzeł komunikacyjny z PKP, Park&Ride w Chabówce.PKP zleciło wykonanie projektu.Dalsze monitorowanie postępu prac.
Czystość powietrzaDziałania na rzecz poprawy stanu sanitarnego powietrza w w Gminie Rabka-Zdrój opierają się za rozbudowie sieci gazowej – przyrost o 12,8km nowej sieci gazowej.
Dotacje dla mieszkańców w zmianie systemu ogrzewania – łączne środki wypłacone na ten cel przez Gmine w latach 2019-20, to 4,25mln zł.
W 2020 roku:
– wymieniono 24 kotły na gazowe – wartość zadania 322.811,84zł.
– wymieniono 82 kotły na paliwa stałe – wartość zadania 707.050,00zł.
– złożono do NFOŚiGW 47 wniosków na wymianę kotłów i termomodernizację budynków – wartość zadania 521.237,91zł.
Realizacja programu „Ekopartnerzy na rzecz zielonej energii Małopolski”. Rozwój sieci gazowej szczególnie w sołectwach Chabówka, Ponice, Rdzawka.
Kontynuacja umów: z PSG odnośnie rozwoju sieci gazowej i z PGNiG w sprawie składania wniosków o przyłącz gazowy. Stworzenie z sąsiednimi Gminami klastra energii.
Uruchomienie 2 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Utrzymanie stacji monitoringu powietrza w ramach PMŚ.
Farmy fotowoltaiczne i wymiana oświetlenia ulicznego, inteligentne zarządzanie energiąZłożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zielono-niebieską infrastrukturę na kwotę 12.911.038,42zł, w tym wnioskowane dofinansowanie to 9.908.340,38zł.
Koszty samego oświetlenia to 4.860.659,21zł.
Rozpoczęcie realizacji projektu po uzyskaniu dofinansowania.
Wyremontowanie obiektów sportowych przy ul. Jana Pawła IIW trakcie realizacji.Zakończenie w roku 2021.
Rewitalizacja rabczańskiego RynkuPrzygotowano dokumentację projektową.W 2021r. zostanie złożony wniosek do Tarczy dla Gmin Górskich na kwotę ok. 3mln zł.
Remonty dróg i uregulowanie ich stanu prawnegoW trakcie realizacji.Na bieżąco realizowane.
Stabilizacja finansów szpitala, jego remont rozwójZakończono wdrażania planu naprawczego.
Ustabilizowano sytuację finansową.
Pozyskano lekarzy nowych specjalizacji. Sukcesywnie wymieniany jest sprzęt i aparatura medyczna.
Wyburzono obiekt prosektorium. Przygotowano plac pod budowę nowej przychodni.
Dalsza racjonalizacja kosztów. Rozpoczęcie termomodernizacji budynku głównego i budowy nowej przychodni. Rozwój diagnostyki szpitalnej.
Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennegoW trakcie realizacji. Wyłoniono podmioty do opracowania planu i studium zagospodarowania przestrzennego.Konsultacje społeczne w 2021r.
Uchwalenie planu i studium zagospodarowania przestrzennego w drugiej połowie 2021r.