Szanowni Mieszkańcy!

Leszek Świder, Burmistrz Rabki-Zdroju

Zapraszam do zapoznania się z obszernym podsumowaniem działalności Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju za rok 2022.

W ubiegłym roku udało się nam zrealizować wiele trudnych zadań i inwestycji, mimo że wpływy do budżetu były mniejsze o ponad 4 mln zł, niż w roku poprzednim w związku ze zmianą stawek CIT i PIT. Dlatego zwiększyliśmy starania pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych dla naszego budżetu. Dzięki temu udało się zdobyć rekordową kwotę 30 mln złotych. Należy podkreślić, że te dodatkowe pieniądze pozwoliły wykonać kilkadziesiąt projektów, o których piszemy w sprawozdaniu. Jeszcze ważniejsze jest to, że pozwoliło to obniżyć zadłużenie gminy prawie o 4 mln złotych, tj. z kwoty 24.272.896,09 zł do 20.134.929,52 zł na koniec 2022 r.

 

Wygrany konkurs EKO Hestia

Warto podkreślić, że doceniono także nasze działania na rzecz czystego środowiska. Wygraliśmy konkurs EKO Hestia za działania proekologiczne w kategorii gmin uzdrowiskowych. Pozycja Rabki-Zdroju rośnie z roku na rok również w innych ogólnopolskich rankingach, o których możecie Państwo przeczytać poniżej.

Niestety, nie ominęły nas także nieprzewidziane zdarzenia. Ubiegły rok zaskoczył nas uszkodzeniem drogi i zamknięciem ul. Zakopiańskiej w związku z realizowaną inwestycją kolejową. To duży problem dla mieszkańców. Dołożę wszelkich starań, by jak najszybciej przygotować dokumentację, zdobyć środki i przebudować drogę.

Myśląc o rozwoju Rabki-Zdroju chcemy postępować w sposób długofalowy. Wymaga to konsekwentnych działań, tak abyśmy jak najlepiej wykorzystywali pojawiające się możliwości. Dlatego tak wielką wagę przykładamy z jednej strony do nowej strategii rozwoju Rabki-Zdroju, a z drugiej do wykorzystania dofinansowań, które pojawią się w nowej Perspektywie Finansowej Unii

Europejskiej. Rok 2022 był w tym względzie kluczowy. To teraz należało określić kierunki rozwoju, przygotować konkretne dokumenty, które przyspieszą realizację nowych inwestycji w przypadku pozyskania tych kolejnych środków. Te decyzje skutkować będą pozytywnie przez kolejne dziesięciolecia. Rok ubiegły zdeterminowany był w dużej mierze wybuchem wojny w Ukrainie. Przed naszym miastem pojawiło się nowe zadanie udzielenia pomocy, schronienia oraz wsparcia osobom, które przybyły z objętej wojną Ukrainy. Jako wspólnota samorządowa sprostaliśmy temu zadaniu – szczegółowe informacje w podsumowaniu.

Reasumując:

Bardzo dziękuję za wsparcie rządowe, za owocną współpracę z Marszałkiem i Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą, Starostą Nowotarskim, a także z Radnymi Powiatowymi, Miejskimi, So3tysami i Komitetami Osiedlowymi.

Dziękuję mieszkańcom za akceptację działań i prowadzonych inwestycji, które przyczyniają się do rozwoju naszej Gminy. Wiem, że jeszcze wiele jest do zrobienia, aby poprawić komfort życia mieszkańców. I będziemy to nadal robić!

Obecny, 2023 rok to kolejne wyzwania. Przyjęliśmy ambitny budżet proinwestycyjny i dołożę wszelkich starań, aby został zrealizowany.

Budżet

Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynosiło 20.134.929,52 zł. Zadłużenie w stosunku do roku poprzedniego zostało zmniejszone o 4.137,966,57 zł. Pomimo dużej ilości inwestycji nie zwiększyliśmy zadłużenia.

Kwota długu w latach 2018 – 2022

20182019202020212022
25.645.588,59 zł 25.615.200,59 zł 24.334.812,59 zł 24.272.896,09 zł20.134.929,52 zł

Wydatki majątkowe w 2022 r. były bardzo wysokie i zamknęły się kwotą 17.420.035,12 zł. W 2022 r. budżet Rabki-Zdroju w pozycji dochody zamknął się kwotą 96.571.267,28 zł, (w tym dochody bieżące 90.798.785,56 zł i dochody majątkowe 5.772.481,72 zł). Przychody wyniosły 27.267.408,55 zł, natomiast rozchody 4.137.966,57 zł.

Wydatki w 2022 r. wyniosły 99.272.710,30 zł (w tym wydatki bieżące 81.852.675,18 zł, wydatki majątkowe 17.420.035,12 zł). Od 2018 roku Gmina systematycznie zmniejsza zadłużenie, mimo prowadzenia wielu inwestycji.

Wpłaty z podatków w 2022 r.

Dochody w 2022 r. z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wyniosły 3.827.672,00 zł (średnio na mieszkaćca 231,97 zł).

Gmina w rankingach

Od roku 2019 Gmina Rabka-Zdrój corocznie zajmuje coraz wyższe miejsca w ogólnopolskich rankingach. Potwierdzeniem właściwej gospodarki finansowej oraz zarządzania Gminą jest m.in. niezależny Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Za 2021 rok Gmina znalazła się na 168 miejscu pośród 642 gmin miejsko-wiejskich. W 2020 roku zajmowała 181 miejsce, w 2019 roku była na 207 miejscu, a w 2018 zajmowała pozycję 400. To duży awans potwierdzający, że działalność inwestycyjna się rozwija. Oczekiwania są dużo większe i dlatego cały czas przygotowujemy dokumentacje pod kolejne inwestycje.

Awans Gminy Rabka-Zdrój w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego (na 642 gminy)

2018201920202021
400 miejsce207 miejsce181 miejsce168 miejsce

Również kolejny ranking, XVIII Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”, pokazuje zmiany w Rabce-Zdroju. Pozycja 49 na 881 sklasyfikowanych samorządów w Polsce, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój również potwierdza, że przyjęte kierunki działania są właściwe.

Awans Gminy Rabka-Zdrój w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” (na 881 samorządów)

2018201920202021
84 miejsce61 miejsce46 miejsce49 miejsce

Urząd Miejski

Biuro Obsługi Mieszkańców

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Urząd Miejski w Rabce-Zdroju w swojej strukturze organizacyjnej posiadał 68,70 etatów. Należy zaznaczyć, że 7 osób przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich L4, urlopach wychowawczych i bezpłatnych, a ich zadania są realizowane przez pozostałych pracowników bez zatrudniania osób na zastępstwo.

W poprzednich latach zatrudnienie było następujące: 2018 r. – 78 etatów, 2019 r. – 73,75 etaty, 2020 r. – 69,75 etatów, 2021 r. – 69,95 etatów.

Rok 2022 był pierwszym rokiem wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju elektronicznego obiegu dokumentów (tj. systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – EZD), czyli pełnego prowadzenia spraw kancelaryjno-administracyjnych w wyznaczonych klasach spraw z JRWA (przyjmowania, rejestrowania, wysyłania, dokumentowania i archiwizowania w systemie eDokument2 – firmy Rekord).

Wdrożenie tego systemu przyczyniło się do zmniejszenia kosztów obsługi kancelaryjno-administracyjnej oraz znacznie poprawiło szybkość załatwiania spraw wpływających i wypływających z Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, co obrazuje poniższe zestawienie:

Ilość korespondencji wpływającej na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju zarejestrowanych w systemie e-Dokument2 od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 zamyka się liczbą 32.191 szt. pism (wniosków) w tym: korespondencją tradycyjną (listami) – 20.318 szt.; e-mailem – 2.223 szt.; e-PUAP – 2.814 szt.; fax 10 szt. i złożone osobiście na dziennik podawczy – 6.826 szt.

Ilość korespondencji wysłanej z Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju za 12 miesięcy wyniosła 30.448 szt., w tym listy w systemie tradycyjnym – 28.092 szt.; e-maili – 805 szt.; e-PUAP – 1.044 szt.; elektroniczne tytuły wykonawcze – 319 szt.; odbiór osobisty korespondencji – 188 szt. Burmistrz Rabki-Zdroju, jako organ wykonawczy w roku 2022 wydał 233 zarządzeń ogólnych oraz

57 zarządzeń wewnętrznych, którymi regulował sprawy finansowe oraz organizacyjne urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Gmina Rabka-Zdrój zgodnie ze swoją deklaracją kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa przeznacza znaczne środki finansowe na wsparcie tych działań. Kwota przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego to 122.000,00 zł, w zakresie kultury fizycznej i sportu to 263.000,00 zł, w zakresie turystyki – 18.000,00 zł, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 140.000,00 zł.

W 2022 r. złożono 17 wniosków o zewnętrzne finansowanie:

1. Przebudowa dróg ul. Miśkowcówka w Rabce-Zdroju, do osiedla Kaczmarczykowa w Chabówce i Laskówka w Rdzawce – przyznane dofinansowanie w wysokości 230.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2. Wyposażenie świetlicy w Rdzawce – przyznane dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

3. Numer alarmowy 112 łączy pogranicze polsko-słowackie – przyznane dofinansowanie w wysokości 157.096,53 z w ramach środków INTERREG.

4. Wniosek na zakup odzieży specjalistycznej dla OSP z terenu Gminy Rabka-Zdrój – przyznane dofinansowanie w wysokości 37.265,00 zł środków budżetu Województwa Małopolskiego.

5. Przebudowa ul. Brzozowej – przyznane dofinansowanie w wysokości 343.042,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój – przyznane dofinansowanie w wysokości 8.190.000,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Parku Zdrojowym – przyznane dofinansowanie w wysokości 134.550,00 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

8. Willa Liliana, 1878 r., opracowanie ekspertyz, badań, dokumentacji konserwatorskiej, programu prac i projektu budowlanego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2022” – przyznane dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł.

9. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) – przyznane dofinansowanie w wysokości 1.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

POLSKI ŁAD

10. Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przyznane dofinansowanie w wysokości 5.000.000,00 zł (dla Uzdrowisk) z Polskiego Ładu.

11. Przebudowa dróg gminnych na terenie Rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przyznane dofinansowanie w wysokości 1.900.000,00 zł z Polskiego Ładu.

12. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową nawierzchni dróg na terenie Rabki-Zdroju – przyznane dofinansowanie w wysokości 8.075.000,00 zł.

13. Rozwój e-Administracji w Gminie Rabka-Zdrój – przyznane dofinansowanie w wysokości 1.931.579,26 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

14. Modernizacja zaplecza szatniowo-magazynowego i sanitarnego na stadionie miejskim w Rabce-Zdroju – przyznane dofinansowanie w wysokości 120.795,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

15. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – przyznane dofinansowanie w wysokości 22.000,00 zł program uchwalony przez Radę Ministrów.

16. „Poznaj Polskę” II edycja: wiosna i jesień – przyznane dofinansowanie w wysokości 198.083,00 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki.

17. Dodatkowe środki dla zadania Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe – Etap II Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego – przyznane dofinansowanie w wysokości 2.141.521,18 zł.

Oświata

Gmina Rabka-Zdrój w 2022 r. otrzymała subwencję oświatową w wysokości 16.839.966,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 742.458,00 zł, co łącznie stanowi 17.582.424 zł. Natomiast wydatki wyniosły 25.229.314,78 zł. To oznacza, że do oświaty dołożono około 7,6 mln zł z własnych środków. To pieniądze, których brakuje na inne potrzebne zadania. Ponadto na terenie naszej Gminy funkcjonowało 6 przedszkoli niepublicznych oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne, którym gmina przekazała dotację w wysokości 2.244.555,12 zł, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu, której została przekazana dotacja w wysokości 1.887.381,21 zł oraz 2 żłobki, które otrzymały dotację w wysokości 112.700,00 zł (175,00 zł miesięcznie na każde dziecko). W 2022 roku gmina dodatkowo otrzymała środki na realizację zadań oświatowych związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łączna kwota, jak1 gmina otrzymała w okresie od 24.02.2022 r. do 31.12.2022 r., wyniosła 2.025.711,00 zł.

ZREALIZOWANE ZADANIA w 2022 roku

I. W roku 2022 wykonano remonty w placówkach oświatowych:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce-Zdroju – wykonano remont dwóch sal lekcyjnych,

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce-Zdroju – wykonano remont balkonu na sali gimnastycznej oraz balkonu zewnętrznego,

3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rabce-Zdroju – wykonano remont sali gimnastycznej oraz sali przeznaczonej na punkt przedszkolny,

4) Szkoła Podstawowa w Ponicach – wykonano remont pokoju nauczycielskiego oraz sali lekcyjnej,

5) Szkoła Podstawowa w Rdzawce – wykonano remont sali lekcyjnej oraz malowanie balkonu przy sali gimnastycznej, malowanie korytarzy, remont łazienki.

II. Zakupy pomocy szkolnych w roku 2022:

1. W roku 2022 r. szkoły podstawowe kontynuowały zakupy w ramach otrzymanego wsparcia finansowego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Szkoły zakupiły sprzęt na łączną kwotę 150.280,65 zł.

2. W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” zakupiono nowości wydawnicze do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych oraz wyposażenie (regały, krzesła, stoliki) do bibliotek szkolnych na łączna kwotę 27.500,00 zł.

3. Szkoły brały udział w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Gmina w edycji wiosennej oraz jesiennej otrzymała dofinansowanie w kwocie 194.679,92 zł, a wkład własny stanowił 109.697,00 zł. W ramach projektu zorganizowano 25 wycieczek, w których uczestniczyło 923 uczniów szkół podstawowych.

Inwestycje

Zrealizowane pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę ponad 14,5 mln zł.

1. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kilińskiego wzdłuż starej Zakopianki. Wykonanie: 365.596,09 zł

2. Opracowanie dokumentacji na Budowę Stacji Uzdatniania Wody „Poniczanka” w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 47.601,00 zł

3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rdzawce. Wykonanie: 42.976,99 zł

4. Opracowanie dokumentacji – Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą w ciągu drogi krajowej nr 47 w m. Chabówka. Wykonanie: 125.000,00 zł

5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych nr DK 28 oraz DK 47 w m. Chabówka. Wykonanie: 105.462,07 zł

6. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania ul. Podhalańska i ul. Sądecka. Wykonanie: 29.368,22 zł

7. Przebudowa przejścia dla pieszych w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 9.397,39 zł

8. Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Poniatowskiego. Wykonanie: 128.832,91 zł

9. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Jana Pawła II. Wykonanie: 99.990,35 zł

10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój – Ponice. Wykonanie: 120.000,00 zł

11. Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Rynku w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 130.236,00 zł

12. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej – ul. Do Pociesznej Wody. Wykonanie 110.454,00 z

13. Opracowanie dokumentacji – Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Chabówka – Skawa. Wykonanie: 59.532,00 zł

14. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bystrej. Wykonanie: 31.980,00 zł

15. Przebudowa drogi ul. Brzozowa. Wykonanie: 1.089.528,16 zł

16. Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Kuśmierka w Ponicach. Wykonanie: 39.348,14 zł

17. Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Kasprowicza. Wykonanie: 75.838,89 zł

18. Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rabka-Zdrój – etap II. Wykonanie: 44.280,00 zł

19. Przebudowa ul. Kliszczaków. Wykonanie: 34.926,88 zł

20. Wykonanie odwodnienia drogi do osiedla Miśkowcówka w Rabce-Zdroju. Wykonanie: 139.541,29 zł

21. Budowa obiektu mostowego przy ul. Nowy Świat. Wykonanie: 2.053.473,90 zł

22. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poniatowskiego. Wykonanie: 117.838,00 zł

23. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej Sołtysia Dolina w Rdzawce. Wykonanie: 25.000,00 zł

24. Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1. Wykonanie: 169.711,00 zł

25. Przebudowa ul. Nowy Świat boczna. Wykonanie: 73.198,28 zł

26. Przebudowa ul. Zakopiańska boczna do osiedla Ryplówka – opracowanie dokumentacji projektowej – 29.520,00 zł

27. Przebudowa drogi do Leśniczówki. Wykonanie: 128.174,86 zł

28. Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia osuwiska w ci1gu ul. Zakopiańskiej. Wykonanie: 55.350,00 zł

29. Wykonanie zejścia do Parku Zdrojowego. Wykonanie: 96.094,99 zł

30. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym. Wykonanie: 3.241.670,42 zł

31. Wykonanie odwodnienia oraz zabezpieczenie muru oporowego na cmentarzu w Ponicach. Wykonanie: 49.600,00 zł

32. Wykonanie utwardzenia alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Zaryte. Wykonanie: 123.907,86 zł

33. Rozbudowa remizy w Ponicach. Wykonanie: 1.807.534,13 zł

34. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chabówce (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem). Wykonanie: 151.219,21 zł

35. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chabówce – zagospodarowanie terenu. Wykonanie: 98.282,18 zł

36. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ponicach. Wykonanie: 65.994,42 zł

37. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zakopiańska boczna. Wykonanie: 110.607,91 zł

38. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalańska. Wykonanie: 537.664,35 zł

39. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Garncarska. Wykonanie: 27.485,70 zł

40. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zakopiańska boczna. Wykonanie: 199.573,38 zł

41. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy. Wykonanie: 225.398,98 zł

42. Montaż oświetlenia na roli Kaczmarczykowa i Palarzowa w Chabówce. Wykonanie: 12.900,33 zł

43. Wykonanie projektu oświetlenia na roli Polana w Ponicach. Wykonanie: 6.400,00 zł

44. Modernizacja oświetlenia. Wykonanie: 19.926,00 zł

45. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ponice: rola Kubikowa i rola Polana. Wykonanie: 48.995,08 zł

46. Modernizacja placu zabaw w Chabówce. Wykonanie: 39.360,00 zł

47. Zakup pieca gazowego do budynku na Stadionie Miejskim. Wykonanie: 20.000,00 zł

48. Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcje zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej willi Anioł. Wykonanie: 1.678.131,20 zł

49. Opracowanie dokumentacji Willi Lilianna. Wykonanie: 71.340,00 zł

50. Opracowanie dokumentacji na utworzenie strefy aktywności przy Bulwarach. Wykonanie: 14.680,00 zł

51. Modernizacja dwóch boisk do piłki siatkowej w Parku Zdrojowym. Wykonanie: 99.708,07 zł

52. Przebudowa wielofunkcyjnego boiska w Parku Zdrojowym. Wykonanie: 497.811,42 zł

53. Wykonanie pomieszczeń zaplecza dla Klubu Sportowego w Chabówce. Wykonanie: 55.265,32 zł

Instytucje samorządowe

Miejska Biblioteka Publiczna

W 2022 r. zakupiono 1193 woluminów na łączną kwotę 33.313,88 złotych. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano 10.769 złotych, a dzięki projektowi Kultura bez barier kupiono książki z dużymi literami za kwotę 2052,88 złotych. Ze zbiorów Biblioteki skorzystało 1857 czytelników, którym wypożyczono 36 815 książek.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom przede wszystkim ze strony osób niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących) Biblioteka posiada w swoich zbiorach 36 audiobooków oraz 2 czytniki e-booków (książek w formie elektronicznej), 4 czytaki (odtwarzacze audiobooków) oraz pętlę indukcyjną (stanowiskowa).

W 2022 r. Biblioteka zakupiła monitor interaktywny z nowoczesną aplikacją do komunikacji alternatywnej, edukacji czy ciekawego spędzania czasu.

Przy Bibliotece działa wrzutnia biblioteczna. Daje ona możliwość zwrotu książek przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne.

W minionym roku Biblioteka była organizatorem i współorganizatorem konkursów: Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Serduszkowy wiersz”, „List do Św. Mikołaja”, jak również wydarzeń związanych z promocją czytelnictwa, w tym Międzynarodowy Festiwal Literatury dla dzieci, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek czy Pociąg do książki.

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju

W 2022 r. Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju zrealizowało zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji m.in.: festiwale, święta państwowe i gminne, jubileusze, konkursy, wystawy plenerowe, spotkania, wykłady, koncerty. Prowadzi również chóry – Chór Dziecięcy Rabki-Zdroju i „Adoramus”, a także Kino „Śnieżka”.

W roku 2022 CKSiP pozyskało dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na współorganizację 45 Jubileuszowego Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w kwocie 30.000 zł oraz dotację z Narodowego Forum Muzyki na częściowe pokrycie kosztów pracy dyrygenta Chóru Dziecięcego Rabki–Zdroju w kwocie 3.000 zł. Otrzymaliśmy również grant w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 208.700,00 zł.

W ramach tego grantu doposażone zostało kino „Śnieżka” w dwie pętle indukcyjne oraz zestaw do audiodeskrypcji dla osób z dysfunkcją wzroku. W ramach tego projektu są realizowane imprezy z usługami dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W 2022 roku zrealizowano 87 wydarzeń. Wśród najważniejszych należy wymienić:

Powitanie Nowego Roku, X Bieg Tropem Wilczym, Jubileuszowy 45 Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, Dzień Dziecka – występ Roxany Węgiel, Puchar Szlaku Solnego. Na Stadionie Miejskim w zajęciach, treningach, rozgrywkach meczowych uczestniczyło ok. 15 tys. zawodników.

Kino „Śnieżka” wyświetliło 1896 seansów, a kino odwiedziło 63090 widzów. Najchętniej oglądanym filmem były „Minionki”.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Do zadań Ośrodka należy przede wszystkim podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

Liczba złożonych wniosków/ liczba osób objętych pomocąKwota wydatkowana
Dodatki osłonowe20071.361.578,19zł
Dodatki węglowe18535.559.000,00zł
Dodatki dla gospodarstw domowych 337570.500,00zł
Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy – 40zł osobo/dzień3142.029.880,00zł
Jednorazowe świadczenie pieniężne – 300zł dla obywateli Ukrainy898/1877563.100,00zł
Pomoc społeczna/domy pomocy społecznej, zasiłki: stałe, okresowe, celowe,składki, usługi opiekuńcze3721.620.237,42zł
Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami8466.434.212,44zł
Świadczenia wychowawcze16006.929.019,83zł
Łącznie wypłacono25.067.527,91zł

Ponadto w 2022 r. Ośrodek przystąpił do programów wspierających osoby starsze i niepełnosprawne tj. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz do programu „Opieka wytchnieniowa”, które były finansowane z Funduszu Solidarnościowego, na łączną kwotę 127.796 zł. Z pomocy skorzystały 24 osoby.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju zarządza ogółem 152 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Rabka-Zdrój o łącznej powierzchni 5.678,5 m2 oraz 7 lokalami użytkowymi. Spośród 152 lokali mieszkalnych 93 znajduje się w starych i bardzo wyeksploatowanych budynkach, 59 mieszkań znajduje się we wspólnotach mieszkaniowych. Ponadto Zakład zarządza 13 Wspólnotami Mieszkaniowymi wyodrębnionymi z mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój, dla których prowadzi pełną obsługę administracyjną, księgową, porządkową i techniczną. Swoimi działaniami obejmuje powierzchnię 17.911,44 m2, 395 mieszkań w których zamieszkuje 750 osób.

Mieszkaniowy zasób Gminy Rabka-Zdrój znajduje się w złym stanie technicznym z powodu wieloletnich zaniedbań. W roku 2022 na wniosek Burmistrza Rabki-Zdroju Rada Miejska przekazała Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej dotację celową w wysokości 61.500 zł, którą wraz z wygospodarowanymi środkami własnymi w kwocie 12.811 zł przeznaczono na kompleksowy remont i modernizację 4 mieszkań wraz ze zmianą źródeł ciepła na ogrzewanie elektryczne.

W dniu 30 listopada 2022 r. Rada Miejska w Rabce-Zdroju podjęła uchwałę nr LVII/463/22 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rabka-Zdrój na

lata 2023-2028, która przewiduje działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego, między innymi poprzez zaplanowanie środków budżetowych na niezbędne remonty i modernizacje, a także na budowę nowych lokali mieszkalnych.

Spółki miejskie

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

W roku 2022 „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o.o. kontynuował realizację zadań określonych w Strategii rozwoju spółki na lata 2021 – 2025. Wyzwania strategiczne zostały zidentyfikowane w trzech głównych obszarach:

1. infrastrukturalnym,

2. kadrowym,

3. aparatury medycznej i wyposażenia.

W obszarze infrastrukturalnym:

1. uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku głównego Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju”,

2. połączono teren szpitala łącznikiem z ulicą Poniatowskiego,

3. wyburzono mały pawilon tworząc miejsca parkingowe i odsłaniając widok na budynek główny,

4. przejęto aportem park przyszpitalny podnosząc kapitał zakładowy spółki,

5. podpisano umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynków spółki.

W obszarze kadrowym i poprawy jakości obsługi pacjenta:

1. Ordynatorem Oddziału Wewnętrznego została lek. med. Joanna Czarny-Nowak,

2. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Medycyny Paliatywnej Alicja Wacławik została wojewódzką i ogólnopolską pielęgniarką roku 2022 w plebiscycie HIPOKRATES 2022,

3. uzyskano akredytację Centrum Monitorowania Jakości.

W obszarze aparatury medycznej i wyposażenia zakupiono urządzenia za 1,6 mln zł, w tym:

1. Nowy aparat USG,

2. 2 nowe głowice do aparatów USG,

3. Aparat do znieczulenia na blok operacyjny,

4. Zestaw do artroskopii barku z optyką,

5. 2 defibrylatory,

6. Holtery i aparaty do rejestracji długofalowej EKG,

7. Pozyskano środki finansowe w wysokości 400.000,00 zł i zakupiono urządzenia w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych spółki.

Rok 2022 to także:

1. Zakontraktowanie na kolejne okresy pięcioletnie świadczenia usług w Oddziale Medycyny Paliatywnej i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

2. Spłata całej kwoty zaliczki tzw. „1/12” dla NFZ, w roku 2022 – 0,84 mln zł.

Zakłady Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rabce-Zdroju zakończył realizację największego pakietu inwestycyjnego od początku swojej działalności. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w 2022 roku zamkną się kwota bliską 4 mln zł brutto, z czego 1,7 mln to środki pochodzące z WFOŚ w Krakowie. Główne zadania jakie zrealizowano, to modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków i instalacja nowej energooszczędnej dmuchawy do napowietrzania komór SBR. Dopełnieniem tegorocznego pakietu inwestycji optymalizujących procesy oczyszczania ścieków i uzdatniania wody była budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 100 kWp.

2022 rok był kolejnym rokiem w którym Spółka aktywnie zwiększyła przychody z tytułu działalności pozataryfowej tj. usługi monterskie, laboratoryjne, asenizacyjne i dowóz wody.

W nadchodzącym roku planowane są dalsze działania w zakresie optymalizacji podstawowej działalności z szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej obiektów Spółki.

Zakłady Komunalne sp. z o. o.

W 2022 roku Spółka świadczyła usługi użyteczności publicznej i realizowała zlecone zadania. Przy użyciu nowej zamiatarki realizowała i realizuje zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie Miasta Rabka-Zdrój w tym zamiatanie, mycie oraz zimowe utrzymanie. Użytkuje specjalistyczną śmieciarkę do świadczenia usług odbioru odpadów od mieszkańców i firm, sfinansowaną w 2022 r. leasingiem operacyjnym.

Misją Spółki jest ciągłe doskonalenie prowadzonych zadań dbając o środowisko naturalne, ale mając na uwadze również ekonomię działalności. Zakupiono w tym celu większą naczepę usprawniając przewóz odpadów poprzez ograniczenie ilości kursów do instalacji. Był to też pierwszy pełny rok pracy sortowni, co pozwoliło znacznie ograniczyć koszty ponoszone na instalacji, ale również spełniając misję społeczną stworzono nowe miejsca pracy. Na bieżąco wykonywane są remonty obiektów użytkowanych przez Spółkę.

W 2022 roku Spółka uzyskała dokumentację projektową wraz z niezbędnymi decyzjami na budowę kaplicy na Cmentarzu Komunalnym na Zaborni.

Problemy

Odpady Komunalne

Na koniec 2022 roku ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 3807 i obejmowała 13 426 mieszkańców.

Ilość nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 142.

W roku 2022 z terenu Gminy zebrano 1145 ton odpadów segregowanych, 2011 ton odpadów zmieszanych i 346 ton bioodpadów.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w roku 2022 wyniosły 4.703.721,69 zł. Mieszkańcy wpłacili 4 100 827,79 zł, różnica tj. 582 622,95 zł została pokryta z budżetu Gminy.

Stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pozostały na poziomie z roku 2021 i wynosiły: dla budynków jednorodzinnych 33,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, dla nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne w kompostowniku przydomowym 23,00 zł od jednego mieszkańca, dla budynków wielorodzinnych stawka także nie uległa zmianie i wynosiła 27,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

Utrzymanie miasta

Na bieżące utrzymanie dróg w Gminie Rabka-Zdrój wydatkowano 716.681,30 zł. W ramach tego zadania wykonano m.in. znaki, uzupełnienie ubytków, tłuczniowanie, udrożnienie kanalizacji deszczowej. Na utrzymanie zieleni w Parku Zdrojowym i na ciągach ulicznych oraz na koszenie, czy ukwiecenie Gmina wydatkowała w 2022 r. 476.265,64 zł. Oczyszczanie miasta kosztowało 818.000 zł, w ramach którego m.in. opróżniano kosze, utrzymywano toalety miejskie, utrzymywano czystość w Parku Zdrojowym oraz w mieście. Zimowe utrzymanie miasta w 2022 r. to koszt 1.365.701,56 zł, natomiast energii to 1.002.839,10 zł. Koszt zimowego utrzymania miasta w przeliczeniu na mieszkańca to koszt 82,77 zł, natomiast koszty energii to 60,75 zł na mieszkańca.

Ulica Zakopiańska

Od momentu wystąpienia uszkodzenia drogi gminnej przy ul. Zakopiańskiej zostały niezwłocznie podjęte działania celem wyjaśnienia sytuacji i usunięcia zagrożenia. Kwestia naprawienia drogi wymaga podjęcia wielu równoległych prac i czynności, wyjaśnienia kwestii prawnych i technicznych, a także opracowania specjalistycznej dokumentacji. Wszystkie wymienione działania są czasochłonnym procesem i wymagają uzgodnienia z wieloma instytucjami: PKP, PLK S.A., Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, Starosta Nowotarski, Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, Wojewoda Małopolski. Na wykonanie dokumentacji pozyskaliśmy od MSWiA 14.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wybrany został wykonawca, który na zlecenie Gminy do czerwca 2023 r. wykona dokumentację geologiczno-inżynierską. Po jej wykonaniu zostaną podjęte działania w celu zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy uszkodzonej infrastruktury komunalnej. Jednocześnie prowadzone są czynności w kwestii ustalenia sprawcy i przyczyn uszkodzenia ul. Zakopiańskiej.

Szczegółowy harmonogram działań na stronie miasta www.rabka.pl

https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/idn:7473

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Rok 2022 na pewno zostanie w naszej pamięci, 24 lutego to dzień, w którym Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Z przerażeniem śledziliśmy obrazy ukazujące ludzkie tragedie. Nasza Gmina natychmiast zaczęła planować działania mające na celu pomoc uciekającym przed wojną ludziom. Zorganizowano zbiórki darów, utworzono specjalne dane kontaktowe dedykowane zarówno uchodźcom jak i osobom chcącym udzielić pomocy. W gminnych OSP utworzono magazyny, gdzie zbierano dary, które przekazywała lokalna społeczność, które następnie były przetransportowane na Ukrainę. W akcje pomocy włączała się nie tylko lokalna społeczność, która otworzyła dla uciekających przed wojną swoje domy i serca, ale także szkoły, przedszkola, lokalne firmy i instytucje. Również nasze miasta partnerskie okazały ogromne wsparcie i zorganizowały zbiórki pieniężne dla obywateli Ukrainy. Także miasto OAK Ridge w USA zaangażowało się w pomoc przebywającym u nas Ukraińcom. Zorganizowali wydarzenia kulturalne, podczas których zbierane były datki na pomoc. Środki przekazane przez Chateau Gontier, Murrhardt, Frome i Oak Ridge, to łącznie 474.728,34 zł. Gmina współpracowała w zakresie dożywiania dzieci z domów dziecka z Lions Club. W ramach współpracy z pomocy skorzystało 46 dzieci wraz z opiekunami.

Od pierwszego dnia wybuchu konfliktu na Ukrainie pracownicy samorządowi włączyli się aktywnie w wielotorową pomoc uchodźcom napływającym do naszego miasta. Ośrodki przygotowały miejsca do zakwaterowania dla osób uciekających z Ukrainy. Łącznie na terenie Gminy zakwaterowanie znalazło ok. 1600 osób. W ośrodkach przebywało 1200 osób, natomiast w domach prywatnych ok. 400. Gmina na bieżąco realizowała wsparcie dla tych uchodźców, którzy wymagali pomocy ze względu na sytuację finansową i życiową. Ogromnym wsparciem również była Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, która od początku wspierała wszystkie działania pomocowe. Założono konto bankowe w walutach PLN, USD i Euro, gdzie każdy mógł wpłacić środki na wsparcie działań dla Ukrainy. Przystosowany został do działań tymczasowych lokal przy ul. Nowy Świat, a później został dostosowany budynek przy ul. Do Pociesznej Wody 2A, gdzie prowadzone jest do dnia dzisiejszego Centrum pomocy i integracji dla uchodźców z Ukrainy. Dzięki współpracy udało się zebrać 119.790,96 zł. Środki te FRRR przeznaczyła na zakup środków higienicznych i spożywczych oraz finansowanie nauki języka polskiego. Gmina przekazała do FRRR w 2022 roku 140.000 zł oraz w 2023 r. 100.000 zł na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie dla obywateli Ukrainy w zakresie bytowania i edukacji, w ramach którego zakupywane i dystrybuowane były wśród ukraińskiej społeczności środki higieny osobistej, artykuły żywnościowe, a także prowadzone były kursy języka polskiego. Z pomocy skorzystało ponad 2000 osób.

Krótka statystyka:

Przebywających na terenie Gminy Rabka-Zdrój obywateli Ukrainy – zarejestrowano 3000 osób. Korzystających z magazynu – 2000 osób. Nadanych statusów UKR – 1469, założonych profili zaufanych – 623, przebywających na terenie Gminy w ośrodkach – 980 osób.

Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy (40 zł osobo/dzień dla mieszkańców przyjmujących prywatnie Ukraińców) – 2.029.880,00 zł. Ilość wypłaconych jednorazowych świadczeñ pieniężnych – 300 zł dla obywateli Ukrainy – 563.100,00 zł (liczba złożonych wniosków – 898/liczba osób objętych pomocą 1877).

Środki wypłacone rabczańskim obiektom noclegowym z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przez starostwo nowotarskie – 19.416.656,15 zł. Średnia ilość dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach ok. 200.

Ponadto w 2022 roku gmina dodatkowo otrzymała środki na realizację zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski z uwagi na konflikt zbrojny na terytorium tego państwa w wysokości: 2.025.711,00 zł.

Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej

Piotr Żółtek, Przewodniczący Rady Miejskiej

Szanowni Państwo.

W dniu 13 kwietnia 2022 roku objąłem funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Wybór na tę odpowiedzialną funkcję traktuję, jako docenienie mojej pracy na rzecz naszej Gminy, a także stanowi on dla mnie motywację do podejmowania kolejnych działań z myślą o mieszkańcach. Uważam, że najważniejsze są działania strategiczne, dlatego bardzo ważne jest zrozumienie potrzeb poszczególnych osiedli, ale także całej Gminy Rabka-Zdrój.

Rada Miejska w Rabce-Zdroju obradowała na 14 sesjach zwyczajnych. Podjęto 103 uchwały, w tym 25 uchwał prawa miejscowego. Radni w 2022 r. złożyli łącznie: 157 interpelacji, wniosków i zapytań.

W minionym roku odbyły się posiedzenia komisji:

1. Komisja Rewizyjna, 4 posiedzenia – Przewodniczący Robert Skipiała do 30 marca 2022 r. od 13 kwietnia 2022 r. – Przewodniczący Dariusz Krzysztof.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 7 posiedzeń – Przewodnicząca Aleksandra Koper.

3. Komisja Uzdrowiskowa, 7 posiedzeń – Przewodniczący Paweł Rogowiec.

4. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami, 15 posiedzeń – Przewodnicząca Józefa Śmietana.

5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, 2 posiedzenia – Przewodnicząca Dorota Majerczyk.

6. Doraźna Komisja Statutowa, 1 posiedzenie oraz 10 posiedzeń roboczych – Przewodniczący Piotr Ptak do 30 listopada 2022 r. od 30 listopada 2022 r. Jacek Latawiec.

7. Wspólne posiedzenia komisji problemowych Rady Miejskiej, 1 posiedzenie, którym przewodniczyły Dorota Majerczyk – Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz Józefa Śmietana – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Gospodarki Odpadami.

Katarzyna KarkulaJan Swatyra
Michał Skowron
Marek Ciepliński
Małgorzata Hoim
Piotr Ptak
Józefa Śmietana
Piotr Żółtek
Aleksandra Koper
Dariusz Krzysztof
Jacek Latawiec
Dorota Majerczyk
Robert Skipiała
Paweł Rogowiec
Rafał Wójtowicz
ilość posiedzeń1414141414
nieobecności43210
% obecności71%78%85%93%100%

Młodzieżowa Rada Miejska

W 2022 r. Młodzieżowa Rada Miejska w Rabce-Zdroju obradowała na 8 sesjach, z czego 2 zostały zwołane w trybie hybrydowym. Ogólna frekwencja na sesjach wyniosła: 75,58%. Głównymi tematami obrad była m.in. polityka młodzieżowa dla Gminy Rabka-Zdrój, Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej, Pracownia Młodzieżowa w Rabce-Zdroju oraz ochronę środowiska.

Młodzieżowa Rada Miejska w maju 2022 r. reprezentowała naszą gminę na Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych w Warszawie, podczas którego członkowie młodzieżowych rad z całej Polski mogli wymienić się zdobytą wiedzą oraz doświadczeniami.

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Młodzieżową Radę Miejską to m.in. Raczyńskie Kino Plenerowe, Bajkowe Wieczorki, Rabczański Festiwal Młodzieżowy, Filmowa Gra Miejska, Eksplozja Kolorów oraz Piknik Rodzinny.

W 2022 roku dzięki staraniom m.in. Młodzieżowej Rady Miejskiej, przy ul. Piłsudskiego 1 zostało otwarte miejsce dla młodzieży pn. Pracownia Młodzieżowa w Rabce-Zdroju, w której młodzież może aktywnie spędzić swój czas wolny.

Rozwój Rabki-Zdroju: Postępy w realizacji kroków milowych

CelStopień realizacjiPlanowane działania
Ścieżki rowerowe.Przygotowano dokumentację geodezyjną i wysłano do Wód Polskich oraz Ministra.Uzyskanie od Wód Polskich gruntów na wykonanie ścieżki rowerowej od budynku Uzdrowiska do tamy na Słonem. Kontynuowanie działań dla projektów ścieżek rowerowych w Gminie. Projekt pętli gorczańskiej z gminą Mszana Dolna, miastem Mszana Dolna oraz gminą Niedźwiedź.
Budowa stacji narciarskiej.Pozyskano środki na budowę środka rekreacji przy Bulwarach. Przygotowana została nowa koncepcja tras Maciejowa – Tatarowa.Wykonanie przez Gminę inwestycji wyciągu dla dzieci przy Bulwarach w roku 2023/24. Uwzględnie nie inwestycji w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Lepsza komunikacja w stronę Krakowa i poprawa bezpieczeństwa.Wykonanie zatok w ciągu drogi krajowej i kładki na Możdżeniówce – przekazano do GDDKiA. Przystaniek przy nowej lokalizacji PKP Chabówka. Przygotowanie koncepcji Park&Ride.Dalsze monitorowanie postępu prac.
Dwa dwupoziomowe węzły komunikacyjne z PKP w Rabce i Zarytem, Park&Ride w Chabówce.Rozpoczęcie prac kolejowo-drogowych na odcinku Rabka-Zdrój – Rabka Zaryte.Realizacja inwestycji planowana jest przez PKP na lata 2022/24.
Czystość powietrza.Działania na rzecz poprawy stanu sanitarnego powietrza w gminie Rabka-Zdrój opiera się na: rozbudowie sieci gazowej, dotacje dla mieszkańców w zmianie systemu ogrzewania oraz termomodernizacji obiektów. Przygotowano dokumentację na płytki odwiert badawczy na ogrzewanie Przedszkola w Chabówce.Termomodernizacja 3 szkół: Szk. Podstawowa w Rdzawce, Szk. Podstawowa nr 1, Szk. Podstawowa w Chabówce, 2 budynków przy ul. Podhalańskiej i ul. Kilińskiegooraz przedszkola w Chabówce.
FotowoltaikaUtworzenie Klastra Energetycznego Podhala, którego liderem jest gmina Rabka-Zdrój. Założenie wniosków na inwestycje fotowoltaiczne.Uzyskanie dofinansowania do realizacji inwestycji fotowoltaicznych.
Wyremontowanie obiektów sportowych.Pozyskano środki na modernizację boiska Orlik przy SP. nr 1 oraz boiska przy SP. nr 3.Realizacja zadania 2023r.
Rewitalizacja rabczańskiego Rynku.Ogłoszono przetarg.Realizacja zadania 2023/24r.
Remonty dróg i uregulowanie ich stanu prawnego.W trakcie realizacji.Na bieżąco realizowane.
Stabilizacja finansów szpitala, jego remont i rozwój.Przygotowanie do remontu, rozbudowy i nadbudowy oraz termomodernizacji szpitala, sukcesywna wymiana sprzętu i aparatury medycznej.Remont i przebudowa pawilonu na laoratorium diagnostyczne. Rozpoczęcie remontu, rozbudowy i nadbudowy budynku głównego szpitala.
Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przetrzennego.W trakcie realizacji. Przyjęto plan dla Rabki – południe.Uchwalenie planu dla pozostałej części w 2023r.
Wprowadzenie ekologicznej komunikacji miejskiej poprzez zakup dwóchzeroemisyjnych autobusów.Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę, jesteśmy na etapie negocjacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.Wniosek złożony do NFOŚiGW, całkowita wartość 3.053.000,00zł w tym wnioskowane dofinansowanie 1.831.800,00zł. Realizacja zadania uzależniona będzie od decyzji Rady Miejskiej.
Budowa wieży widokowej.Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę wieży widokowej na Maciejowej.Realizacja budowy w roku 2023/2024.
Muzeum Historii Rabki-Zdroju.Przygotowanie pomieszczeń.Pozyskanie eksponatów i przygotowanie ekspozycji w celu uruchomienia Muzeum.

Kolejne projekty i działania

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – SIM

Dużym problemem Gminy Rabka-Zdrój jest mała dostępność nowych mieszkań w odpowiednim standardzie i za dostępną cenę wynajmu. Od 30 lat w Rabce nie było żadnych inwestycji realizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową lub TBS. Inwestycje realizowane w naszej Gminie przez deweloperów są dla wielu nieosiągalne, a zwłaszcza dla ludzi młodych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) dał szansę byśmy jako Gmina mogli zaplanować inwestycje mieszkaniowe, które wypełnią tą lukę. Dlatego powstała Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – SIM Małopolska założona przez 16 samorządów, a wśród nich naszą Gminę Rabka-Zdrój.

Naszym celem jest zwiększenie dostępności budowanych mieszkań z przeznaczeniem na wynajem dla osób nie mających zdolności kredytowej, ale którzy są w stanie regularnie opłacać czynsz, z możliwością wykupu mieszkania na własność. Nie jest to budownictwo dla zysku, ale dla poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych z rynku mieszkaniowego. Projekt zakłada budowę 54 mieszkań. Pozyskaliśmy na ten cel od RFRM 4,52 mln zł. Jako Gmina wnieśliśmy działkę przy ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju. Planujemy do końca roku uzyskać wszystkie pozwolenia, a następnie ogłosimy przetarg. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2024 r. Mamy nadzieję, że to pierwszy krok do zatrzymania ludzi młodych w naszej Gminie.

Koncepcja Architektoniczna Ośrodka Narciarskiegona Górze Tatarowa i Maciejowa w Rabce-Zdroju
Koncepcja przebudowy okolicy ul. Rynek
Koncepcja – stok saneczkowy przy Bulwarach nad Poniczanką
Dalsza pomoc dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Rabce-Zdroju